Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Laurki i nagany, czyli absolutoryjna sesja rady miejskiej Turku

Romuald Antosik

Jak nie trudno się domyślić nie było spektakularnych zwrotów akcji jeśli chodzi o udzielenie burmistrzowi Turku zarówno wotum zaufania oraz absolutorium. Do laurek wystawionych Romualdowi Antosikowi przez członków Ziemi Turkowskiej, goryczy dodawali radni PiS i niezrzeszeni.

Rok trudny, ale zadania wykonane

Jak zaznaczał burmistrz Romuald Antosik prezentując raport o stanie gminy, rok 2020 był bardzo specyficznym okresem, obfitującym w wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

-Pomimo tych nieprzewidzianych wydarzeń cały czas wykonywaliśmy nasze zadania. W pewnej części byliśmy zmuszeni przenieść swoją działalność do Internetu. Komunikowaliśmy się z mieszkańcami za pomocą środków elektronicznych, a miejskie jednostki takie jak Miejski Dom Kultury, muzeum i biblioteka prowadziły swoją działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych. W tym niełatwym czasie mogliśmy liczyć na wsparcie wielu osób: pracowników MOPSu, żłobka, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, przedsiębiorców. Dzięki zaangażowaniu wielu osób pomoc otrzymały osoby starsze i samotne, prowadzone były akcje szycia maseczek, dezynfekowane były miejsca publiczne w naszym mieście. Dlatego korzystając z okazji podsumowania roku minionego, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomogły naszej miejskiej społeczności. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim razem i każdemu z osobna dziękuję - mówił burmistrz Turku.

W 2020 roku samorząd miejski zrealizował 17 zadań majątkowych za łączną kwotę 4,3 mln.zł. Inwestowaliśmy w infrastrukturę techniczną, sportową, drogi, rewitalizację i oświatę. Część z inwestycji została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. Na konto Miasta Turek w 2020 roku wpłynęło około 3,4 mln zł środków zewnętrznych. Podpisano też cztery umowy o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych. Dotyczyły one: zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej księgarni przy ulicy 3 Maja oraz rewitalizacji parku miejskiego. Przy udziale środków zewnętrznych powstała też droga i parkingi przy ulicy Witosa. Rozpoczęły się również prace nad przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Matejki i na dwulokalowy budynek jednorodzinny. Miasto wydało także 360 tys.zł na przystosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 6 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Zmodernizowano także stację pomp na krytej pływalni, bez czego pływalnia mogłaby przestać funkcjonować. Miasto z własnych środków dofinansowało właścicielom budynków koszty wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Romuald Antosik chwalił również PGKiM.

- Dużą aktywnością i skutecznością wykazała się nasza spółka miejska. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazało duże środki na przebudowę i modernizację oczyszczalni. Ponad 41 mln zł zostało pozyskanych z Unii Europejskiej i 27 mln zł w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całe przedsięwzięcie będzie kosztować prawie 90 mln zł. Jest to największa inwestycja samorządowa w mieście w ciągu ostatnich lat. Prace trwać będą jeszcze rok. Wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych zostanie ok. 50 obiektów na oczyszczalni. Przez cały proces inwestycyjny oczyszczalnia nieprzerwanie pracuje i nie planuje się żadnych przerw w jej działalności - wskazywał włodarz, podkreślając również pozyskane środki na wykonanie drugiego odwiertu geotermalnego oraz budowę ciepłowni geotermalnej.

Wartość brutto całego przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 55 mln zł. Nie zabrakło także wskazania planów na przyszłość, czyli zamiaru kontynuowania współpracy z KGreen Japan. Spółka otrzymała decyzję środowiskową na budowę elektrowni gazowej w Turkowskiej Strefie Inwestycyjnej. Dobre wiadomości docierają też z firmy Flokk, która planuje przeniesienie swojej produkcji z Tibro w Szwecji do Turku. Wyznaczone na przyszłość zadania to wykonanie drugiego odwiertu geotermalnego i ewentualne wykorzystanie w przyszłości wód geotermalnych na potrzeby miasta, ewitalizacja parku miejskiego, dalsza poprawa infrastruktury technicznej- w tym tygodniu nastąpiło przekazanie placu budowy na ulicy Żwirki i Wigury, a także remont kina i budowa skateparku.

- Uważam, że tak wiele udało nam się osiągnąć dzięki zaangażowaniu wielu osób. To nasz wspólny sukces. Wierzę, że dostrzegacie te wszystkie działania i jednogłośnie udzielicie Państwo wotum zaufania. Nie będzie to tylko wotum dla mnie, ale także dla tej rady, bo bez waszych decyzji wszystkie wymienione przeze mnie działania nie mogłyby mieć miejsca. Będzie to wotum także dla wszystkich pracowników, którzy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki w 2020 roku. Pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, miejskich spółek, organizacji pozarządowych. Z tego miejsca chciałbym im wszystkim serdecznie za pracę, zaangażowanie i budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta. Mam nadzieję, że udzielając wotum zaufania docenicie wspólną pracę na rzecz naszego miasta. Udzielając wotum zaufania udowodnicie wszystkim, że dla dobra miasta można działać ponad podziałami, że ważniejsze jest miasto i jego mieszkańcy, a nie interesy polityczne. Dziękuję za współpracę - podsumował raport burmistrz Antosik.

Trzeba mieć zaufanie

Zdecydowanie mniej optymizmu mieli w sobie radni PiS oraz niezrzeszeni. Zarzucali włodarzom nieprawidłowości w działaniach dotyczących między innymi pozyskiwania przedsiębiorców, funkcjonowania systemu gospodarki odpadami czy też działalności biblioteki miejskiej. Grzegorz Wojtczak podziękował natomiast dyrektorom placówek mieszczących się na terenie miasta, a następnie odniósł się do działalności burmistrza Turku.

- W tym punkcie udzielamy panu wotum zaufania, ale żeby udzielić wotum zaufania człowiekowi trzeba mieć do niego zaufanie. Panie burmistrzu, dotychczasowymi działaniami pana, rady w stosunku do nas, radnych Prawa i Sprawiedliwości i Niezrzeszonych podkreślających zawsze że problemy są powodowane przez rząd. Cały czas nas dyskryminujecie, poniżacie i szukacie na nas haków. My żeby udzielić komuś wotum zaufania musimy mieć do tego człowieka zaufanie. Ja nie mam zaufania do pana burmistrza- mówił Grzegorz Wojtczak.

W podobnym tonie wypowiedział się również Karol Serafiński.

- Ja uważam, że niektórzy radni i mieszkańcy stracili i tracą to zaufanie do pana osoby. Dzisiaj mieliśmy tego przykład, że mieszkańcy są niezadowoleni właśnie z pana decyzji- mówił Karol Serafiński odnosząc się do spotkania dotyczącego nieprzyjemnego zapachu unoszącego się z firmy DeVeris.

Głos zabrała również najstarsza spośród turkowskich radnych, Janina Kolęda.

-Nie mówię do Antosika, ale mówię do burmistrza. To są dwie różne osoby. Antosik co innego, burmistrz co innego. Swoimi wystąpieniami wykazał pan sam sobie świadectwo jakim pan jest burmistrzem. Burmistrz jest apolityczny. A pan rozgranicza oni i wy. Tak się nie robi. Współpracy nie będzie nigdy. Pani przewodnicząca, pani chce być idealną przewodniczącą. Ale czy wystąpienie kolegi Deruckiego nadawało się na tę sesje? To nie jest targowica- mówiła radna Kolęda.

Totalna opozycja i totalna… koalicja

Całość tego jak wyglądała dyskusja nad raportem, nie po raz pierwszy z resztą, trafnie podsumował Maciej Aniołczyk, od niedawna radny niezależny.

- Z jednej strony mieliśmy swoich, którzy składali laurki, chwalili, z drugiej strony mieliśmy opozycję, która ganiła, szukała dziury w całym i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Wotum zaufania jest dla burmistrza ale jednocześnie jest to wotum zaufania także dla pracowników urzędu, i również dla nas radnych. Ja mam takie wrażenie, ze jedni są totalną opozycją, a drudzy są totalną koalicją i tutaj przytyk do kolegów i koleżanek z Ziemi Turkowskiej. To, że jesteście totalną koalicją pokazała ostatnia kwestia apelu dotyczącego tomografu. Zmiana treści i sensu tego apelu to przejaw takiej totalnej koalicji, która ma większość i może przegłosować co chce. Tylko co z tego? - wskazywał radny Aniołczyk, po czym zwrócił się bezpośrednio do burmistrza:

- Chciałbym żeby pan dawał przykład również w sferze języka, bo z jednej strony mówi pan o pojednaniu, a z drugiej słowa które pan wypowiada temu przeczą.

Od Macieja Aniołczyk burmistrz otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie burmistrz otrzymał wotum zaufania przy 12 głosach za i sześciu przeciwnych. Później Romuald Antosik przystąpił do odczytania sprawozdania z wykonania budżetu. Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2020 w wysokości 128.921.190,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty 134.188.828,64 zł tj. o 5.267.638,64 zł., wykonanie 130.326.367,53 zł, co stanowi 97,12 % planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 125.873.405,93 zł tj. 98,45 % planu, dochody majątkowe w wysokości 4.452.961,60 tj. 70,24 % planu. Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2020 w wysokości 127.451.819,26 zł została zwiększona do kwoty 134.206.727,38 zł tj. o 6.754.908,12 zł, wykonanie 127.143.143,76 zł, co stanowi 94,74 % planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 122.835.643,08 zł tj. 97,35 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.307.500,68 zł, co stanowi 53,70 % planu. Planowane zadania zostały wykonane, a do najbardziej kosztownych należały zadania w zakresie oświaty, na które wydatkowano w roku 2020 kwotę blisko 42 mln 600 tys. zł, przy czym ponad 20 mln zł sfinansowano ze środków własnych gminy. Radni udzielili absolutorium burmistrzowi takim samym stosunkiem głosów jak w przypadku wotum zaufania.

- Chciałbym podziękować za cały rok ciężkiej pracy ze w tak trudnym czasie udało nam się tak fantastycznie pracować. Dziękuje przede wszystkim radnym, którzy głosowali za, bo to ocena nie tylko moja osobista, ale wszystkich tych, którzy angażują się w życie miasta. Wszyscy którzy głosujecie „za” bierzecie ciężar za to miasto - mówił Romuald Antosik. Szczególne podziękowania trafiły także dla skarbnik miasta, Małgorzaty Dziamary i to właśnie na jej ręce przekazano bukiet kwiatów.


Emocje w równowadze - bezpłatne warsztaty dla turk...
Tuliszków: Krzysztof Roman bez absolutorium i wotu...

Podobne wpisy

 

Komentarze 15

Gość - Felicjan w poniedziałek, 28 czerwca 2021 08:38

Samorząd Turku ,a właściwie jego większość jest jawnie antyrządowa. Ciekawe jak się z tym czuje Pan Radny Kacprzak ? Może jeszcze opuścić miejsce w którym nie powinien się znależć? I do tego ten smród !

Samorząd Turku ,a właściwie jego większość jest jawnie antyrządowa. Ciekawe jak się z tym czuje Pan Radny Kacprzak ? Może jeszcze opuścić miejsce w którym nie powinien się znależć? I do tego ten smród !
Gość - Rzeszów bez PiS w niedziela, 27 czerwca 2021 19:28

Pisowiec Grzegorz Wojtczak strasznie odważny jest w wytykaniu czegoś innym .Ciekawe kiedy wytknie coś okropnego Sasinowi czyli wydanie 70000000 zł na wybory ,których nie było .Co starczy odwagi panie Wojtczak ?Wątpię.A czarować swoimi tekścikami to pan możesz swoich wyborców,najlepiej na miesiączkach smoleńskich.

Pisowiec Grzegorz Wojtczak strasznie odważny jest w wytykaniu czegoś innym .Ciekawe kiedy wytknie coś okropnego Sasinowi czyli wydanie 70000000 zł na wybory ,których nie było .Co starczy odwagi panie Wojtczak ?Wątpię.A czarować swoimi tekścikami to pan możesz swoich wyborców,najlepiej na miesiączkach smoleńskich.
Gość - Zdzisław w sobota, 26 czerwca 2021 23:31

Ja bym udzielił Burmistrzowi absolutorium jak przestanie śmierdzieć w Turku. To nikt inny jak sam Burmistrz Antosik był dumny jak się nie mylę w 2016r jak podpisywał List Intencyjny z firmą DeVeris i cytuję" To już drugi inwestor w strefie, odkąd zostałem Burmistrzem Turku mówił Romuald Antosik. I co my mieszkańcy mamy Panie Burmistrzu, no pytam co? Na pewno smród. Pan jest Burmistrzem i to Pan powinien dbać o nas mieszkańców, to my panu zagraliśmy i mamy co mamy. SMRÓD jak jasna pogoda. Co Pan zamierza z tym zrobić?

Ja bym udzielił Burmistrzowi absolutorium jak przestanie śmierdzieć w Turku. To nikt inny jak sam Burmistrz Antosik był dumny jak się nie mylę w 2016r jak podpisywał List Intencyjny z firmą DeVeris i cytuję" To już drugi inwestor w strefie, odkąd zostałem Burmistrzem Turku mówił Romuald Antosik. I co my mieszkańcy mamy Panie Burmistrzu, no pytam co? Na pewno smród. Pan jest Burmistrzem i to Pan powinien dbać o nas mieszkańców, to my panu zagraliśmy i mamy co mamy. SMRÓD jak jasna pogoda. Co Pan zamierza z tym zrobić?
Gość - Mariusz w niedziela, 27 czerwca 2021 11:43

A co to burmistrza obchodzi? Mieszka sobie w Dobrej, nic mu nie śmierdzi.
Jak przyjdą wybory ,może liczyć na naiwność i niepamięć wyborców. To co mu tam ,pensja leci ,a że w Turku śmierdzi? To wina mieszkańców! Przecież wybrali osobę o wątpliwych kwalifikacjach?

A co to burmistrza obchodzi? Mieszka sobie w Dobrej, nic mu nie śmierdzi. Jak przyjdą wybory ,może liczyć na naiwność i niepamięć wyborców. To co mu tam ,pensja leci ,a że w Turku śmierdzi? To wina mieszkańców! Przecież wybrali osobę o wątpliwych kwalifikacjach?
Gość - Symp.PiS w sobota, 26 czerwca 2021 17:59

Czy to prawda,że podczas tej sesji radni PiS dziwnie zerkali co chwila na swoje buty i czy ma to związek z prezesem Kaczyńskim , który podczas spotkania u Adama Bielana dał się sfotografować w dwóch różnych butach?Nowa moda w PiS czy po prostu demencja ? Ja w dwóch butach każdy inny chodzić nie będę.

Czy to prawda,że podczas tej sesji radni PiS dziwnie zerkali co chwila na swoje buty i czy ma to związek z prezesem Kaczyńskim , który podczas spotkania u Adama Bielana dał się sfotografować w dwóch różnych butach?Nowa moda w PiS czy po prostu demencja ? Ja w dwóch butach każdy inny chodzić nie będę.
Gość - Paweł w sobota, 26 czerwca 2021 12:40

Może pani radna Kolęda poinformuje swoich wyborców do których autor tego wpisu na szczęście się nie zalicza o swoich sukcesach jako radna oprócz pobierania diety.Poza tym pyta pani czy wystąpienie Deruckiego było właściwe na sesję .Ok.A czy wystąpienie pani pryncypała Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie ,gdy obrażał Polaków nazywając ich kanaliami i zdradzieckimi mordami było na miejscu?Radzę byście zaczęli od siebie a potem krytykowali innych bo ludzie już przestają wierzyć w te wasze śpiewki ,że kto nie z PiS-em to wróg.Mam nadzieję ,że ktoś pani ten wpis przeczyta.

Może pani radna Kolęda poinformuje swoich wyborców do których autor tego wpisu na szczęście się nie zalicza o swoich sukcesach jako radna oprócz pobierania diety.Poza tym pyta pani czy wystąpienie Deruckiego było właściwe na sesję .Ok.A czy wystąpienie pani pryncypała Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie ,gdy obrażał Polaków nazywając ich kanaliami i zdradzieckimi mordami było na miejscu?Radzę byście zaczęli od siebie a potem krytykowali innych bo ludzie już przestają wierzyć w te wasze śpiewki ,że kto nie z PiS-em to wróg.Mam nadzieję ,że ktoś pani ten wpis przeczyta.
Gość - Wiesiek w sobota, 26 czerwca 2021 13:15

Nie wyjeżdżaj z wielką polityką! Burmistrza przerosło stanowisko! Jak tego nie można zauważyć!

Nie wyjeżdżaj z wielką polityką! Burmistrza przerosło stanowisko! Jak tego nie można zauważyć!
Gość - Paweł w sobota, 26 czerwca 2021 13:49

Misiu!Oj przepraszam Wiesiu. Ja nie wyjeżdżam z wielka polityką tylko skomentowałem wypowiedź starszej pani ,której jakimś cudem udało się zostać radną.Jako podatnik mam prawo być informowany co zrobiła dla tego miasta i mieszkańców ,którzy jej płacą.Jak widzisz to ciebie przerosło własne ego bo nie rozumiesz co czytasz.No jak można tego nie zauważyć? Co do Burmistrza to pewnie nie uwierzysz ale nie głosowałem na niego ale wiem ,że przeszedł od razu w pierwszej turze więc pretensje kieruj do innych ,którzy nie poznali się zapewne na pisowskim kandydacie zwanym kruger.Tak więc Wiesławie mniej wykrzykników ,więcej myślenia ci życzę.Pozdrów panią radną.Cześć.

Misiu!Oj przepraszam Wiesiu. Ja nie wyjeżdżam z wielka polityką tylko skomentowałem wypowiedź starszej pani ,której jakimś cudem udało się zostać radną.Jako podatnik mam prawo być informowany co zrobiła dla tego miasta i mieszkańców ,którzy jej płacą.Jak widzisz to ciebie przerosło własne ego bo nie rozumiesz co czytasz.No jak można tego nie zauważyć? Co do Burmistrza to pewnie nie uwierzysz ale nie głosowałem na niego ale wiem ,że przeszedł od razu w pierwszej turze więc pretensje kieruj do innych ,którzy nie poznali się zapewne na pisowskim kandydacie zwanym kruger.Tak więc Wiesławie mniej wykrzykników ,więcej myślenia ci życzę.Pozdrów panią radną.Cześć.
Gość - Wiesiek w sobota, 26 czerwca 2021 13:57

Nie spodziewałem się tylu uprzejmości i takiej narracji.
Dużo zdrowia życzę!

Nie spodziewałem się tylu uprzejmości i takiej narracji. Dużo zdrowia życzę!
Gość - Tomek w sobota, 26 czerwca 2021 12:15

Tych sesji nie da się oglądać a co dopiero w nich uczestniczyć, przytyki że strony burmistrza i przewodniczącej nie mają końca, BRAK KULTURY!!!!!WSTYD MI ZA LUDZI ,KTORZY RZĄDZĄ MIASTEM I TO W DODATKU BARDZO KIEPSKO😠

Tych sesji nie da się oglądać a co dopiero w nich uczestniczyć, przytyki że strony burmistrza i przewodniczącej nie mają końca, BRAK KULTURY!!!!!WSTYD MI ZA LUDZI ,KTORZY RZĄDZĄ MIASTEM I TO W DODATKU BARDZO KIEPSKO😠
Gość - Anna w sobota, 26 czerwca 2021 11:28

W Tuliszkowie 7,6 miliona na inwestycje.W Turku 4,3 miliona na inwestycje. Burmistrz Turku z absolutorium ,Burmistrz Tuliszkowa bez absolutorium. Gdzie sens ,gdzie logika!

W Tuliszkowie 7,6 miliona na inwestycje.W Turku 4,3 miliona na inwestycje. Burmistrz Turku z absolutorium ,Burmistrz Tuliszkowa bez absolutorium. Gdzie sens ,gdzie logika!
Gość - Marian w sobota, 26 czerwca 2021 11:23

Rodamed kupił Rezonans Magnetyczy ,który prawdopodobnie kosztuje więcej niż wszystkie inwestycje miasta w 2021 r. - 4,3 miliona złotych. Werc na burmistrza ! Antosik do dymisji!

Rodamed kupił Rezonans Magnetyczy ,który prawdopodobnie kosztuje więcej niż wszystkie inwestycje miasta w 2021 r. - 4,3 miliona złotych. Werc na burmistrza ! Antosik do dymisji!
Gość - Mieszkaniec w sobota, 26 czerwca 2021 11:16

4.3 miliona zł na inwestycje. To chyba najmniej w tym stuleciu! To klęska ! Brak inwestycji samorządu miasta jest widoczny i do tego ten smród z firmy sprowadzonej przez burmistrza jako jego najwspanialsze dzieło ! Za to absolutorium ? Oj niewielkie wymagania !

4.3 miliona zł na inwestycje. To chyba najmniej w tym stuleciu! To klęska ! Brak inwestycji samorządu miasta jest widoczny i do tego ten smród z firmy sprowadzonej przez burmistrza jako jego najwspanialsze dzieło ! Za to absolutorium ? Oj niewielkie wymagania !
Gość - Marcel w sobota, 26 czerwca 2021 08:03

A ja zapytam pana burmistrza, co dla młodzieży w moim wieku pan zrobił w Turku? Mam 17 lat. Tu nic dla nas młodych Pan nie robi, dlaczego tak jest?przecież Pan nie wygląda mi na starego burmistrza. Czym pan się kieruje?

A ja zapytam pana burmistrza, co dla młodzieży w moim wieku pan zrobił w Turku? Mam 17 lat. Tu nic dla nas młodych Pan nie robi, dlaczego tak jest?przecież Pan nie wygląda mi na starego burmistrza. Czym pan się kieruje?
Gość - TAXI w sobota, 26 czerwca 2021 20:05

Nie jestem burmistrzem, ale rodzicem nastolatka w podobnym wieku. Dlatego spytam z ciekawości, to taka młodzież chciałaby w Turku dla siebie? Wiem, co by chciało moje dziecko, ale co inni? Czy mógłbyś Marcelu odpisać?

Nie jestem burmistrzem, ale rodzicem nastolatka w podobnym wieku. Dlatego spytam z ciekawości, to taka młodzież chciałaby w Turku dla siebie? Wiem, co by chciało moje dziecko, ale co inni? Czy mógłbyś Marcelu odpisać?
Gość
sobota, 25 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.