Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Malanów: Dofinansowania kluczem do rozwoju gminy

Malanów

W poniedziałek 15 maja br. malanowscy radni spotkali się po raz 50. W obradach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Bartosik. Podczas sesji Wójt - Ireneusz Augustyniak, dokonał krótkiego podsumowania dot. wysokości pozyskanych środków finansowych, -które w obecnej kadencji samorządu 2018-2023 trafiły do gminnego budżetu.

Nie od dziś wiadomo, że dofinansowania odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju gminy. To właśnie pozyskane środki umożliwiają realizację projektów, które mają długotrwały wpływ na jakość życia mieszkańców, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz tworzą korzystne warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Malanowski samorząd zdaje sobie sprawę z ogromnego znaczenia zdobywania dofinansowań, dlatego od wielu lat podejmujemy intensywne działania w celu poszukiwania różnych źródeł -finansowania.

Dzięki skutecznym staraniom w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, tylko w okresie od 2019 roku do chwili obecnej do Gminy Malanów trafiło prawie 40 mln zł. To znaczne środki, które stworzyły nowe możliwości rozwoju, umożliwiły przeprowadzenie wielu istotnych inwestycji. Modernizacje dróg gminnych, budowa hali sportowej, rozbudowa przedszkola, wsparcie jednostek OSP czy modernizacja oczyszczalni ścieków - która otrzymała najwyższe w historii Gminy Malanów wsparcie finansowe. Powyższe to tylko kilka przykładów projektów, których nie można byłoby realizować bez zewnętrznego wsparcia.

Pozyskane środki zewnętrzne w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

2019

-4 599 730,80 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów (313 instalacji fotowoltaicznych).
-953 795,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych za „Budowę drogi gminnej Grąbków - Żdżenice”o długości1,27 km.
-388 833,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Budowęświetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny”.
-144 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę 990 m drogi w miejscowości Feliksów – etap II.
-78 187,00 zł z rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’- pozyskane środki przeznaczono na wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych oraz wyposażenie kuchni w SP Malanów na ul. Parkowej 29.
-28 000,00 zł z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK ,,Aktywna tablica’’– SP Miłaczew i SP Dziadowice, dotacja na zakup interaktywnych monitorów dotykowych.
-16 321,00 zł z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Malanów na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.
-6 750,00 zł dofinansowanie otrzymane z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Kotwasice na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.

2020

-1 031 036,00 zł - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.
-370 000,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kotwasice.
-200 000,00 zł - z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kotwasice.
-206 984,56 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych na „Budowę ulicy Wesołej w Malanowie”.
-125 000,00 zł - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego "Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych" na budowę drogi w Bibiannie.
-60 000,00 zł - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt grantowy "Zdalna szkoła" - zakupiono 21 laptopów do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów.
-54 999,90 zł - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt grantowy "Zdalna szkoła+" - zakupiono 20 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych oraz nauczycieli.
-49 228,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Malanów i OSP Grąbków.
-20 000,00 zł - z Funduszu Sprawiedliwości na zakup umundurowania specjalistycznego oraz kamery termowizyjnej dla OSP Malanów.
-19 800,00 zł - z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla OSP Bibianna na zakup pieca CO oraz dla OSP Malanów na remont pomieszczeń garażowych.

2021

-9 442 690,30 zł - z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinasowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Malanowie – etap I”.
-3 000 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziadowicach o salę sportową” – dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
-1 489 511,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.
-2 460 769,00 zł – subwencja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki kanalizacyjno – ściekowej.
-1 001 428,94 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie.
-400 000,00 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne - Budowa drogi Kotwasice – Dziadowice.
-204 600,00 zł– z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości”.
-132 750,00 zł – z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowa drogi w miejscowości Feliksów- etap III.
-63 000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2021 oraz 2022.
-55 343,48 zł – ze środków PFRON. W ramach projektu została wykonana winda dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo w budynku Gminnego Przedszkola w Malanowie (ul. Szkolna).
-47 730,00 zł – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej w Gminie Malanów”.
-35 200,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn. „Eko - bezpieczni w Malanowie – wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez tablice edukacyjne i lampy fotowoltaiczne przy placu zabaw w Malanowie”.
-35 000,00 zł – z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica’’ - SP Miłaczew wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
-25 000,00 zł – z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie sprzętowe jednostki OSP Malanów.
-24 000,00 zł – z Funduszu Składkowego KRUS na doposażenie sprzętowe jednostek OSP Malanów i Grąbków.
-19 000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na doposażenie sprzętowe jednostki OSP Grąbków.
-11 000,00 zł – z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie na modernizację pomnika „walczącym o wolność ojczyzny”.
-10 000,00 zł – z Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych (2 sztuk) i torby PSP R1 dla OSP Malanów.

2022

-9 227 742,00 zł - z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -w ramach otrzymanego dofinansowanie planowana jest budowa ul. Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ul.
Spółdzielców oraz budowa i przebudowa dróg: w sołectwie Miłaczew Kolonia, w miejscowościach: Rachowa, Poroże, Dziadowice – Folwark, w obrębie ewidencyjnym Grąbków (tzw. Paździerowice), przebudowę drogi wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w Malanowie i Dziadowicach oraz drogi Skarżyn Kolonia - Czachulec Stary.
-796 654,59 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacje inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie wraz z odwodnieniem".
-704 547,41 zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na "Budowę drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny"
-250 000 zł - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego konkursu "Rosnąca odporność" za najlepszy wskaźnik wzrostu wyszczepienia w okresie od 1.08.2021 do 31.10.2021. Gmina Malanów zajęła w tym konkursie 3 miejsce w powiecie.
-196 410,00 zł - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
-193 375,00 zł - z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na przebudowę drogi Skarżyn-Kolonia - Czachulec Stary.
-88 322,00 zł - z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - realizacja wycieczek edukacyjnych - edycja wiosenna.
-55 000,00 zł - z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - realizacja wycieczek edukacyjnych - edycja jesienna.
-46 824,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekologiczna przystań - ścieżka ekologiczno-edukacyjna w Malanowie".
-43 900,00 zł - z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na "Budowę placu zabaw w Targówce".
-20 000,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wyposażenia dla OSP Malanów.

2023

-509 600,00 zł - z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Budowa drogi w Bibiannie”.
-475 000,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Malanów.
-275 000,00 zł - z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Malanów.
-15 000,00 zł - z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na remont garażu w jednostce OSP Malanów.
Gmina Malanów nie zamierza spocząć na laurach i kontynuuje starania o kolejne dofinansowania, które przyniosą korzyści dla wszystkich mieszkańców.

Trwa sprzedaż końcowa węgla przez gminy. Opał nawe...
Zadaszone boiska mogą powstać w Kaczkach Średnich ...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 16 kwietnia 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.