Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Malanów: Minął kolejny rok kadencji 2018-2023

Malanów

Szanowni Mieszkańcy,

Dobiega końca rok 2021. Był to kolejny trudny i wyjątkowy rok, nie tylko z uwagi na ciągle trwającą pandemię ale również z powodu sytuacji ekonomiczno - gospodarczej. Każdy przełom starego i nowego roku to dobry moment, aby dokonać podsumowania tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy. Jeszcze rok temu wszyscy zastanawialiśmy się, jaki będzie rok 2021. Miniony rok to czas intensywnej pracy, wyzwań oraz budującej współpracy. To czas wypełniony rozmowami o problemach i planach na przyszłość, czas realizacji ważnych inwestycji służących zaspokajaniu codziennych potrzeb mieszkańców, rekordowych dofinansowań jakie udało się pozyskać, a dzięki którym możliwa będzie realizacja ważnych inwestycji.

Dziś jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia.

Nie odpuszczająca, światowa pandemia koronawirusa zmusza nas do odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Ale tak, jak w rodzinach musieliśmy dalej funkcjonować, tak samo samorząd musiał dalej działać. Wszak jesteśmy po to, by służyć Wam - mieszkańcom.

Mimo trudności, mijający rok obfitował w wiele inwestycji. Nie obeszło się bez różnorodnych problemów związanych choćby z niepewną sytuacją gospodarczą czy uszczuplającymi się wpływami do gminnej kasy. Mimo to udało nam się „spiąć” budżet i zrealizować nasze zamierzenia. We wszystkich zrealizowanych zadaniach ważne było, by w miarę możliwości sięgać do zewnętrznych źródeł finansowania, odciążając tym samym gminny budżet. Realizacja tak wielu przedsięwzięć przy ograniczonych możliwościach finansowych, udała się dzięki zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy pomiędzy Wójtem, Radą Gminy, Sołtysami i Mieszkańcami naszej Gminy.

Podsumowując ten okres, chcę przedstawić Państwu najważniejsze zadania i inwestycje realizowane w trakcie minionego roku które, jestem przekonany, będą służyć wszystkim przez długie lata.

Rozbudowa szkoły w Dziadowicach - przedmiotem inwestycji jest rozbudowa szkoły w Dziadowicach m.in. o salę sportową, pomieszczenia do tenisa stołowego, aerobiku, siłowni, salkę gimnastyczną oraz sanitariaty. Na zadanie pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie zostanie ukończone w 2022 roku – 3.591.198,20 zł

dziadowice sala 1 Kopiowanie

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie - w ramach inwestycji zostanie położna masa bitumiczna na długości 1097,0m oraz chodnik. Zadanie zostanie ukończone w 2022 roku – 1.678.708,97 zł

Budowa kanalizacji na ulicy Stawiszyńskiej – 1.065.237,38 zł

Budowa kanalizacji na ul. Stawiszynskiej2 Kopiowanie

Przebudowa i remont drogi w miejscowości Feliksów etap III –położono masę bitumiczną na odcinku 1,2 km i szerokości 4m. – 865.075,83 zł

1920x1200 Kopiowanie

Remont drogi w m. Rachowa – wyremontowano drogę na odcinku 1,1 km (położono nową nawierzchnię) –291.406,43 zł

remont drog Rachowa Grabkow wrzesien 2021 .1 Kopiowanie

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Malanów – wykonano oświetlenie uliczne w m. Gąbków, Targówka, Miłaczewskie Młyny, Miłaczewek, Kotwasice, Malanów, Rachowa, Dziadowice-Folwark. W sumie wykonano ponad 2000 m linii kablowej, postawiono 11 słupów oraz zamontowano 31 opraw typu LED – 194.896,50 zł

Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym – przekazano dotację na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Turku – 100.000,00 zł (w zamian pozyskano średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Gąbków)

Budowa wodociągu na terenie gminy – wybudowano łącznie ponad 1800 m sieci wodociągowej w miejscowościach Dziadowice, Malanów, Grąbków, Żdżenice – 99.237,19 zł

Remont drogi w m.Gąbków – wyremontowano drogę na odcinku 0,378 km – 67.172,76 zł

Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - etap II – przekazano dotację na rzecz Powiatu – 64.000,00 zł

Projekt „Eko- bezpieczni w Malanowie – wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez tablice edukacyjne i lampy fotowoltaiczne przy placu zabaw” – w ramach projektu dokonano zakupu i montażu nowych hybrydowych lamp oraz mobilnej tablicy edukacyjnej wraz z koszami na odpady, które są zamontowane przy placu zabaw na ul. Tureckiej w Malanowie – 44.000,00 zł

eko bezpieczni Kopiowanie

Dofinansowanie do opracowania dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+,udzielono dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie projektu liniowego pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin – 26.965,00 zł

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek –zamontowano urządzenia fitness (słoń zjeżdżalnia, bąk, tablica z regulaminem, ławka metalowa z oparciem 4 szt., kosz na śmieci metalowy z daszkiem 3 szt., stojak na rowery 5 stanowiskowy) – 19.815,94 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej –utwardzono plac w Miłaczewie (ułożono kostkę brukową na pow. 130 m2 oraz ułożono 50 mb obrzeża betonowego) – 19.800,00 zł

Wykonanie klimatyzacji i montaż roletek na oknach w tzw. sali szklanej – wykonano klimatyzację oraz roletki z plis materiałowych na oknach w budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie ul. Parkowa – 16.207,00 zł

Projekt „Pomnik walczącym o wolność ojczyzny miejscem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” – odnowiono pomnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół pomnika przy ul. Tureckiej w Malanowie – 12.679,48 zł

odnowiony pomnik Kopiowanie

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania –wykonano centralne ogrzewania (podłączono nagrzewnicę, zamontowano grzejniki oraz uzbrojono pieca) w świetlicy wiejskiej w Bibiannie – 9.985,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – zamontowano urządzenia fitness (krzesło do wyciskania-narty, ławka metalowa z oparciem, kosz na śmieci metalowy) na placu rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – 8.999,42 zł

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Grąbków –ułożono krawężniki najazdowe i kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – 7.985,10 zł

Pozyskane środki zewnętrzne w sumie dotychczas do malanowskiego samorządu z różnych źródeł trafiło (lub trafi w najbliższym czasie) ponad 18 mln zł:

-9.442.690,30 zł - z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinasowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Malanowie – etap I”.
3.000.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2.460.769,00 zł – subwencja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki kanalizacyjno – ściekowej.
1.489.511,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
1.001.428,94 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Stawiszyńskiej.
400.000,00 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny.
204.600,00 zł - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości.
132.750,00 zł – z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowa drogi w miejscowości Feliksów- etap III.
63.000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2021 oraz 2022.
55.343,48 zł – ze środków PFRON. W ramach projektu zostanie wykonana winda dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo w szkole podstawowej w Malanowie (ul. Szkolna).
47.730,00 zł – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej w Gminie Malanów”.
35.200,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn. „Eko - bezpieczni w Malanowie – wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez tablice edukacyjne i lampy fotowoltaiczne przy placu zabaw w Malanowie.
35.000,00 zł – z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica’’ - SP Miłaczew wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
25.000,00 zł – z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie sprzętowe jednostki OSP Malanów.
24.000,00 zł – z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników na doposażenie sprzętowe jednostek OSP Malanów i Gąbków.
19.000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na doposażenie sprzętowe jednostki OSP Gąbków.
11.000,00 zł – z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie na modernizację pomnika „walczącym o wolność ojczyzny”.
10.000,00 zł – z Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych (2 sztuk) i torby PSP R1 dla OSP Malanów.
8.740,00 zł – z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na nasadzenia 22 drzew miododajnych.
7.323,00 zł – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.
5.000,00 zł – od Wojewody Wielkopolskiego na konserwację i utrzymanie dwóch grobów ofiar wojennych.
5.000,00 zł – nagroda Samorządu Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
3.000,00 zł – ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Wyposażenie promocyjne dla sołectwa Miłaczew”.

Przygotowano również wiele dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji:

-Budowa sieci wodociągowej w Kotwasicach wzdłuż ul. Żurawinowej.
-Budowa drogi w sołectwie Rachowa - sporządzono dokumentację na usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną Energa Operator SA.
-Przebudowa drogi Skarżyn-Kolonia - Czachulec Stary – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. -Zostanie położona nawierzchnia z masy bitumicznej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Długość drogi, ok. 990 m, szerokość 4 m.
-Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice, poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach.
-Budowa drogi w miejscowości Targówka (tzw. Paździerowice) -sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą położenie masy bitumicznej na odcinku około 650 m i szerokości 4 m.
-Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice (tzw. Popielarze) - sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą położenie masy bitumicznej na odcinku około 1,63 m i szerokości 4 m.
-Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice Folwark (tzw. Kresy)- sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą położenie masy bitumicznej na odcinku około 560 m i szerokości 4 m.
-Przebudowa drogi w sołectwie Poroże – sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą położenie masy bitumicznej na odcinku około 990 m i szerokości 4 m.
-Przebudowa ul. Spółdzielców - budowa chodnika od ulicy Nowej do ulicy Północnej..
-Przebudowa ulicy Kwiatowej w Malanowie poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych.
-Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na ul. Szkolnej w Malanowie.
-Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Feliksów – linia napowietrzna, Brody – linia kablowa, Rachowa – linia kablowa na ul. Poziomkowej, Grąbków – linia kablowa wzdłuż tzw. Poprzeczki, Poroże – linia kablowa w stronę Celestyn, Żdżenice – linia kablowa od ul. Północnej w kierunku „centrum wsi” Żdżenice.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że potrzeby naszej gminy są dużo większe, dlatego nie zatrzymujemy się w działaniu. Krok po kroku realizowane będą kolejne zadania i inwestycje, które służyć będą wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Wójt Gminy Malanów
Ireneusz Augustyniak

Sun Garden Polska wkracza w nowy obszar działalnoś...
Kawęczyn: Pierwszy żłobek w gminie ma już rok

Podobne wpisy

 

Komentarze 2

Gość - Pisak w środa, 05 stycznia 2022 13:03

Polski Ład już uderzył w pensje nauczycieli. "Napluto nam w twarz"

Polski Ład już uderzył w pensje nauczycieli. "Napluto nam w twarz"
Gość - Tomek w piątek, 07 stycznia 2022 10:49

Nauczyciele którzy stracili na Polskim Ładzie musieli zarabiać ponad 11 000 zł miesięcznie

Nauczyciele którzy stracili na Polskim Ładzie musieli zarabiać ponad 11 000 zł miesięcznie :p
Gość
sobota, 18 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.