Turkowski MOPS realizuje program Senior +

Senior +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku realizuje program "Senior+", dzięki któremu mobilizuje osoby starsze do aktywnego udziału w zyciu społecznym.

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa,
wsparcia finansowego jednostek samorządu w realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
rozwoju różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu,
wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów,
integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym,
zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

W ramach Programu jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

1) moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 Programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

2) moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym, mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE MIEJSKIEJ TUREK

Turkowski Klub „Senior+” działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Miejskiej Turek jako ośrodek wsparcia i stanowi miejsce spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta Turku w wieku 60 lat i więcej, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji.

Dotacja w Gminie Miejskiej Turek przeznaczona jest na realizację w ramach w/w Programu Modułu II -Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku: 30 600,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku: 93 600,00zł

Cel działania Klubu:

Celem Turkowskiego Klubu „Senior+” jest wzmocnienie potencjału osób starszych, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu niesamodzielności oraz integracja społeczna.

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem Turkowskiego Klubu „Senior+” może zostać każdy mieszkaniec miasta Turku, nieaktywny zawodowo, który ukończył 60 rok życia. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.

Uczestnictwo w Klubie Senior+ odbywa się na zasadach:

poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
zapewnienia otwartego dostępu do usług;
promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
motywowania Seniorów do samopomocy;
aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Funkcjonowanie Klubu:

Siedzibą Turkowskiego Klubu „Senior+” jest lokal przy ulicy Kościuszki 13. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00. W uzasadnionych sytuacjach Klub Senior+ może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy. Klub dysponuje 30 miejscami.

Oferta Klubu:

Zajęcia w Turkowskim Klubie „Senior+” prowadzone są zgodnie z miesięcznymi harmonogramami zajęć.

Zajęcia w Turkowskim Klubie „Senior+” organizowane są w formie:

spotkań indywidualnych,
warsztatów tematycznych,
spotkań z ekspertami, prelekcji, wykładów
wizyt studyjnych, wyjazdów,
spotkań okolicznościowych, spotkań integracyjnych,
udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

źrródło: miastoturek.pl

Malanów: W gminie jest bezpiecznie
Uroczyste ślubowanie klas mundurowych w Zespole Sz...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 28 września 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.