Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Powiat Turecki

Zgodnie z artykułem 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

                                                                                    zawiadamia się
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Wróblina wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową istniejących dróg publicznych”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
- 57/1, 339, 340/2, 364/1, 351, 354/5, 355, 354/2, 354/1, 364/4, 368, 360, 828/3, 354/4, 364/2, 349, 340/1, 372 położonych w obrębie 0015 Wróblina, w jednostce ewidencyjnej 302707_5 Gmina Tuliszków.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia w całości nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi:
Jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków, obręb 0015 Wróblina:
Dz. o nr geod. 354/2 - o pow. 0,0260 ha,
Dz. o nr geod. 354/4 - o pow. 0,0236 ha,
Dz. o nr geod. 360 - o pow. 0,09 ha,
Dz. o nr geod. 364/2 - o pow. 0,02 ha.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonym na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków, obręb 0015 Wróblina:
Dz. o nr geod. 339 – o pow. 0,06 ha (339/1 - o pow. 0,0218 ha, 339/2 – o pow. 0,0327 ha),
Dz. o nr geod. 340/2 – o pow. 0,12 ha (340/3 – o pow. 0,0170 ha, 340/4 – o pow. 0,10 ha),
Dz. o nr geod. 351 - o pow. 0,16 ha (351/1 - o pow. 0,0119 ha, 351/2 - o pow. 0,1415 ha),
Dz. o nr geod. 355 - o pow. 018 ha (355/1 – o pow. 015 ha, 355/2 - o pow. 0,0350 ha),
Dz. o nr geod. 368 – o pow. 1,42 ha (368/1 – o pow. 0,0386 ha, 368/2 – o pow. 1,38 ha),

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
przed nawiasem podano nr działki ulegające podziałowi,
w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków.

Wykaz nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu:
Jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków, obręb 0015 Wróblina:
Dz. o nr geod. 349 - o pow. 0,10 ha,
Dz. o nr geod. 340/1 - o pow. 0,41 ha,
Dz. o nr geod. 340/2 – o pow. 0,12 ha (340/3 – o pow. 0,0170 ha, 340/4 – o pow. 0,10 ha),
Dz. o nr geod. 368 – o pow. 1,42 ha (368/1 – o pow. 0,0386 ha, 368/2 – o pow. 1,38 ha),
Dz. o nr geod. 372 - o pow. 0,71 ha,
W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
-przed nawiasem podano nr działki ulegające podziałowi,
-w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
-tłustym drukiem zaznaczono działki, poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, pok. 216. (tel. 63 222 32 64) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dnia 23 czerwiec 2022 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716 z zm.)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Koncertowe wspomnienie Gary’ego Moora w MDK
Władysławów: Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego ...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 05 marca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.