Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 61 §4
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

                                                                             zawiadamia się

o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 1/23 w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: ,,Budowa ulicy Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców (droga gminna nr 653200P), przebudową części skrzyżowania ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 4488P) i przebudową części skrzyżowania ul. Tureckiej (droga wojewódzka nr 470) oraz infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: - 136/1, 136/4, 135/1, 135/4, 143/1, 143/2, 142, 207, 141, 140, 139, 218, 1006, 234, 233, 210, 987, 252, 250, 249, 1011, 253, 236, 148/2, 148/1, 114/2, 173, 671, 986, 979, 251 obręb ewidencyjny Malanów, jednostka ewidencyjna Malanów.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej na ten cel. Wykaz nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi oraz jej podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302705_2 Malanów, obręb 0010 Malanów:
Dz. o nr geod. 136/4 - o pow. 9,6183 ha (136/5- o pow. 0,0924 ha, 136/6 - o pow. 9,5259 ha).
Dz. o nr geod. 135/4 - o pow. 10,4873 ha (135/5 - o pow. 0,0607 ha, 135/6 - o pow. 10,4266 ha).
Dz. o nr geod. 143/2 - o pow. 1,4811 ha (143/3- o pow. 0,00330 ha, 143/4 - o pow. 1,4481 ha).
Dz. o nr geod. 142 - o pow. 1,5369 ha (142/1 - o pow. 0,0719ha, 142/2 - o pow. 14650 ha).
Dz. o nr geod. 141 - o pow. 1,5579 ha (141/1- o pow. 0,0710 ha, 141/2 - o pow. 1,4869 ha).
Dz. o nr geod. 140 - o pow. 1,9294 ha (140/1 - o pow. 0,0794 ha, 140/2 - o pow. 1,8500 ha).
Dz. o nr geod. 139- o pow. 6,805 ha (139/1- o pow. 0,2677 ha, 139/2 - o pow. 6,5348 ha).
Dz. o nr geod. 234 - o pow. 0,2366 ha (234/1 - o pow. 0,0018 ha, 234/2 - o pow. 0,2348 ha).
Dz. o nr geod. 233 - o pow. 0,2005 ha (233/1- o pow. 0,0182 ha, 233/2 - o pow. 0,1823 ha).
Dz. o nr geod. 236 - o pow. 0,4288 ha (236/1 - o pow. 0,0034 ha, 236/2 - o pow. 0,4254 ha).
Dz. o nr geod. 253- o pow. 0,5198 ha (253/1- o pow. 0,0571 ha, 253/2 - o pow. 0,4627 ha).
Dz. o nr geod. 251 - o pow. 0,4857 ha (251/1- o pow. 0,0309 ha, 251/2 - o pow. 0,4548 ha).
Dz. o nr geod. 252 - o pow. 0,2369 ha (252/1- o pow. 0,0139 ha, 252/2 - o pow. 0,2230 ha).
Dz. o nr geod. 250 - o pow. 0,2327 ha (250/1 - o pow. 0,0159 ha, 250/2 - o pow. 0,2168 ha).
Dz. o nr geod. 249 - o pow. 0,2209 ha (249/1- o pow. 0,0236 ha, 249/2 - o pow. 0,1973 ha).
Dz. o nr geod. 210 - o pow. 2,5064 ha (210/1 - o pow. 0,0236 ha, 210/2 - o pow. 2,4828 ha).
Dz. o nr geod. 1011 - o pow. 0,1915 ha (1011/1- o pow. 0,0025 ha, 1011/2 - o pow. 0,1890 ha).

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
a) przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
b) w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
c) tłustym drukiem zaznaczono działkę przeznaczoną do przejęcia na rzecz Gminy Malanów.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi , na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu:
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
przy ul. Kaliskiej 59, pok. 217. (tel. 63 222 32 28) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dn. 9 maja 2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Władysławów: Aktywny maj, czyli rajd pieszo-rowero...
Wycieczka przedszkolaków do Państwowej Straży Poża...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
poniedziałek, 04 grudnia 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.