Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z artykułem I Id ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 61 S 4 i art. 49 usta%Y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

                                                                            zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi gminnej w miejscowości Marianów -Kolonia dla obsługi terenów inwestycyjnych, odcinek A od km 0+000,0 do km 0+222,35, odcinek B od km 0+000,00 do km 0+566,05”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
o położone - 155/2, 156/2, 181/2, 207, 192/2, 165/2 położone w obrębie 0015 Marianów-Ko]onia w jednostce ewidencyjnej 302704 2 Gmina Kawęczyn.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonym na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302704 2 Gmina Kawęczyn, obręb 0015 Marianów-Kolonia:
Dz. o nr geod. 207 - o pow. 2,07 ha (207/1 - o pow. 0,5410 ha, 207/2 - o pow. 1,53 ha),
Dz. o nr geod. 155/2 - o pow. 1,59 ha (155/3 - o pow. 0,0013 ha, 155/4 - o pow. 1,59 ha),
Dz. o nr geod. 156/2 - o pow. 1,56 ha (156/3 - o pow. 0,26 ha, 156/4 - o pow. 1,30 ha),
Dz. o nr geod. 165/2 - o pow. 0,37 ha (165/3 - o pow. 0,1371 ha, 165/4- o pow. 0,2349 ha)

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano nr działek powstałych w wn_iku podziału,
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Kawęczyn.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, (tel. 63 222 32 28) w godz. 7.30
— 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dnia 02 sierpnia 2023 r.

Informaqi;. o prrklwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust I i ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osoboł,vych z dnia 27 kwietnia 2016 r* informuje, iż:
1. Administratorem osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kalisk:iej 59, 62 - 700 "IX1_rek_;
2. Wyza-łactnrło insFktora ochrony danych, z którym można lonta_klować poprzez mail: lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59.62 - 700 Turek;
3. Pani,'Pana są w celu obołviązków wynikaących z prz•episów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pławo budowlane (Dz U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
- ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 L poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kqietnia 2003 o szczególnych zasadachprzygotowania i Raliyacji inwestycji w mkrcsie d_rÓg publicznych (Dz. U. z 2023 L poz. 162) szczegółowe informacje maj dują w mkladce w-YDZ{AŁ ARCHITEKTURY 1 BUDOA,NICTWA.
4. Danc po zrealizowaniu ceku, dla którego zostały zebrane, bgdą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywałw pr7.cz okres niezbędny do 'realizowania przepisów dotycących archi%iz.owania danych płzz Administratora;
5. Pani/Pan, których dane mają prawo do:
l) dostępu do swoich osobowych,
2) żądania sprostowania danych, k!óre są nieprawidłowe, 3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już nieztFdrłe do celów, dla których msta]y zebrane,
b) dałe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 4) żądania ograniczenia gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowošó dan)th,
b) przetwarmnic jest niezgodne z prawem a osoby le sprzeciwiają się usunięcit_l danych,
c) Administrator nie potrzebajc już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są onc osobom, których darc dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani,Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadłonzego, kórym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowychjest wymogiem usEawoqym_;
8- Dane osobowe nie b}dą pr.rctwarza_ne w sposób opierający się wflącznie na mutomalyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiołca_rni danych podmioc,' okrešlonc przepisach prawa. sprawie ochrony o'ób]izycznyeh złviqzku danych osobo,pych iw sprawie s-,vobodnegoprzepłvłvzr takich danych oraz uchylenia 'brek5'%'J' 95/46:'WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 'Znia 27hviernia 20/6 r (Dz. Urz. UEL Nr 119, str 1) (RODO) * mzporzqdzenie Parlamennł i Rady (UE) 2016/679 z dria 27 kwietnia 2016
Zielone światło dla nowej elektrowni w Turku
Z PCOS trudniej o ciążę

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
poniedziałek, 04 grudnia 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.