Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

                                                                                                 zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów dz. nr 170” na działkach o numerach ewidencyjnych

- 243, 170, 286, 235/3, 234, 233, 232, 231, 230, 226, 225, 220, 219, 218/4, 217, 216, 214, 213, 208, 207, 202/2, 202/1, 201, 198, 197, 193, 192, 189, 188, 185, 184, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Będziechów, jednostka ewidencyjna 302704_2 Gmina Kawęczyn.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonym na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302704_2 Gmina Kawęczyn, obręb 0001 Będziechów:
Dz. o nr geod. 208 - o pow. 1,98 ha (208/1 - o pow. 0,0211 ha, 208/2 - o pow. 1,96 ha),
Dz. o nr geod. 207 - o pow. 1,41 ha (207/1 - o pow. 0,0153 ha, 207/2 - o pow. 1,39 ha),
Dz. o nr geod. 202/2 - o pow. 1,32 ha (202/5 - o pow. 0,0125 ha, 202/6 - o pow. 1,31 ha),
Dz. o nr geod. 213 - o pow. 0,67 ha (213/1 - o pow. 0,0,0073 ha, 213/2 - o pow. 0,66 ha),
Dz. o nr geod. 214 - o pow. 0,42 ha (214/1 - o pow. 0,0031 ha, 214/2 - o pow. 0,42 ha),
Dz. o nr geod. 216 - o pow. 0,94 ha (216/1 - o pow. 0,0051 ha, 216/2 - o pow. 0,93 ha),
Dz. o nr geod. 217 - o pow. 1,37 ha (217/1 - o pow. 0,0064 ha, 217/2 - o pow. 1,36 ha),
Dz. o nr geod. 218/4 - o pow. 0,16 ha (218/6 - o pow. 0,0066 ha, 218/7 - o pow. 0,15 ha),
Dz. o nr geod. 219 - o pow. 0,68 ha (219/1 - o pow. 0,0033 ha, 219/2 - o pow. 0,67 ha),
Dz. o nr geod. 234 - o pow. 1,83 ha (234/1 - o pow. 0,0085 ha, 234/2 - o pow. 1,82 ha),
Dz. o nr geod. 235/3 - o pow. 0,2495 ha (235/4 - o pow. 0,0046 ha, 235/5 - o pow. 0,2449 ha),
Dz. o nr geod. 286 - o pow. 0,97 ha (286/1 - o pow. 0,0013 ha, 286/2 - o pow. 0,97 ha),
Dz. o nr geod. 184 - o pow. 0,94 ha (184/1 - o pow. 0,0325 ha, 184/2 - o pow. 0,91 ha),
Dz. o nr geod. 185 - o pow. 1,40 ha (185/1 - o pow. 0,0371 ha, 185/2 - o pow. 1,36 ha),
Dz. o nr geod. 188 - o pow. 0,79 ha (188/1 - o pow. 0,0179 ha, 188/2 - o pow. 0,77 ha),
Dz. o nr geod. 189 - o pow. 0,52 ha (189/1 - o pow. 0,0119 ha, 189/2 - o pow. 0,51 ha),
Dz. o nr geod. 192 - o pow. 0,35 ha (192/1 - o pow. 0,0072 ha, 192/2 - o pow. 0,34 ha),
Dz. o nr geod. 193 - o pow. 0,82 ha (193/1 - o pow. 0,0169 ha, 193/2 - o pow. 0,80 ha),
Dz. o nr geod. 197 - o pow. 1,87 ha (197/1 - o pow. 0,0339 ha, 197/2 - o pow. 1,84 ha),
Dz. o nr geod. 198 - o pow. 0,78 ha (198/1 - o pow. 0,0095 ha, 198/2 - o pow. 0,77 ha),
Dz. o nr geod. 201 - o pow. 1,65 ha (201/1 - o pow. 0,0173 ha, 201/2 - o pow. 1,65 ha),
Dz. o nr geod. 202/1 - o pow. 1,66 ha (202/3 - o pow. 0,0183 ha, 202/4 – o pow. 1,64 ha),
Dz. o nr geod. 220 - o pow. 0,64 ha (220/1 - o pow. 0,0032 ha, 220/2 – o pow. 0,64 ha),
Dz. o nr geod. 225 - o pow. 1,47 ha (225/1 - o pow. 0,0055 ha, 225/2 – o pow. 1,46 ha),
Dz. o nr geod. 226 - o pow. 1,53 ha (226/1 - o pow. 0,0056 ha, 226/2 – o pow. 1,52 ha),
Dz. o nr geod. 230 - o pow. 1,54 ha (230/1 - o pow. 0,0056 ha, 230/2 – o pow. 1,53 ha),
Dz. o nr geod. 231 - o pow. 1,66 ha (231/1 - o pow. 0,0064 ha, 231/1 – o pow. 1,65 ha),
Dz. o nr geod. 232 - o pow. 0,40 ha (232/1 - o pow. 0,0013 ha, 232/2 – o pow. 0,40 ha),
Dz. o nr geod. 233 - o pow. 4,58 ha (233/1 - o pow. 0,0122 ha, 233/2 – o pow. 4,57 ha).

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Kawęczyn.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, (tel. 63 222 32 28) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Turek, dnia 20 marca 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Festiwal Wiosny w miejskim parku. Uczniowie pożegn...
Mateusz Osajda z Przykony nowym Starostą Tureckim

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 16 kwietnia 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.