Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

                                                                                                   zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary ul. Wiatraczna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”, na działkach o numerach ewidencyjnych
-117/5, 117/4, 56/7, 401/2, 98, 105/3, 105/4, 105/6, 97/1, 175/1, 191, 189/2, 189/1, 186, 183, 180, 177, 175/2, 173/3, 173/1, 171/2, 171/1, 168, 165, 97/2, 159/2, 159/3, 159/4, 154/4, 154/3, 154/1, 70, 69, 55/3, 55/2, 398, 397, położonych w obrębie ewidencyjnym 0019 Psary, jednostka ewidencyjna 302706_2 Gmina Przykona.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonym na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302706_2 Gmina Przykona, obręb 0019 Psary:
Dz. o nr geod. 171/1- o pow. 0,39 ha (171/3 - o pow. 0,0046 ha, 171/4 - o pow. 0,39 ha),
Dz. o nr geod. 171/2 - o pow. 1,05 ha (171/5 - o pow. 0,0075 ha, 171/6 - o pow. 1,04 ha),
Dz. o nr geod. 168 - o pow. 3,50 ha (168/1 - o pow. 0,0417 ha, 168/2 - o pow. 3,46 ha),
Dz. o nr geod. 165 - o pow. 2,73 ha (165/1 - o pow. 0,0201 ha, 165/2 - o pow. 2,71 ha),
Dz. o nr geod. 159/2 - o pow. 1,49 ha (159/5 - o pow. 0,0099 ha, 159/6 - o pow. 1,48 ha),
Dz. o nr geod. 159/3 - o pow. 0,2733 ha (159/7 - o pow. 0,0109 ha, 159/8 - o pow. 0,2624 ha),
Dz. o nr geod. 159/4 - o pow. 1,2567 ha (159/9 - o pow. 0,0155 ha, 159/10 - o pow. 1,2412 ha),
Dz. o nr geod. 154/3 - o pow. 0,49 ha (154/7 - o pow. 0,0030 ha, 154/8 - o pow. 0,4870 ha),
Dz. o nr geod. 154/4 - o pow. 0,02 ha (154/9 - o pow. 0,0053 ha, 154/10 - o pow. 0,0182 ha),
Dz. o nr geod. 154/1 - o pow. 1,76 ha (154/5 - o pow. 0,0449 ha, 154/6 - o pow. 1,7151 ha),
Dz. o nr geod. 69 - o pow. 0,41 ha (69/1 - o pow. 0,0021 ha, 69/2 - o pow. 0,41 ha),
Dz. o nr geod. 70 - o pow. 0,39 ha (70/1 - o pow. 0,0078 ha, 70/2 - o pow. 0,38 ha),
Dz. o nr geod. 97/2 - o pow. 4,76 ha (97/3 - o pow. 0,0530 ha, 97/4 - o pow. 4,71 ha),
Dz. o nr geod. 55/2 - o pow. 0,52 ha (55/4 - o pow. 0,0228 ha, 55/5 - o pow. 0,50 ha),
Dz. o nr geod. 55/3 - o pow. 1,80 ha (55/6 - o pow. 0,0256 ha, 55/7 - o pow. 1,77 ha),
Dz. o nr geod. 397 - o pow. 6,08 ha (397/1 - o pow. 0,0118 ha, 397/2 - o pow. 6,07 ha),
Dz. o nr geod. 398 - o pow. 0,24 ha (398/1 - o pow. 0,0059 ha, 398/2 - o pow. 0,23 ha.

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Przykona.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, (tel. 63 222 32 28) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

a.augustyniak 120x180

PGKiM: Wyborcza aktywność ekologów
Wiem, ale nie powiem. Buta i arogancja PGKiM, czy ...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
sobota, 25 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.