Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Powiat Turecki

Zgodnie z artykułem 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 753 ze zm.)

                                                                                  zawiadamia się

o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 5/22 w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: "Budowę ulicy Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
2141/11, 2141/14, 1362/6, 1384/1, 1383/1, 2140/1, 2140/5, 1382/1, 2138/3, 1381/1, 2137/1, 1371/1, 1370/1, 2136/5, 2136/3, 2135/5, 2135/6, 2134/6, 2134/4, 2133/5, 2133/3, 2132/1, 2131/1, 1369/6, 1369/4, 1367/1, 1365/1, 1364/1, 2130/1, 2129/1, 2128/1, 2127/1, 1363/1, 1361/3, 1361/5, 2126/1, 2125/1, 2124/1, 2123/1, 2116/3, 2116/8, 1355/1, 1362/3, 1362/2, 1362/1, 1354, 2103/4, 1355/3, 2116/7 obręb ewidencyjny Tuliszków, jednostka ewidencyjna Gmina Tuliszków.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia w całości nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi:
Jednostka ewidencyjna 302707_4 Tuliszków, obręb 0001 Tuliszków:
Dz. o nr geod. 2140/1 - o pow. 0,0008 ha,
DZ. o nr geod. 1362/2 - o pow. 0,0077 ha.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z zatwierdzeniem projektów podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_4 Tuliszków, obręb 0001 Tuliszków:
Dz. o nr geod. 2116/7 - o pow. 0.0574 ha (2116/9 - o pow. 0,0003 ha, 2116/10 - o pow. 0,0571 ha),
Dz. o nr geod. 1355/3 - o pow. 0.1939 ha (1355/5 - o pow. 0,0004 ha, 1355/6 - o pow. 0.1935 ha).

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegające podziałowi,
- w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

Wykaz nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę dróg innych kategorii:

Jednostka ewidencyjna 302707_4 Tuliszków, obręb 0001 Tuliszków:
Dz. o nr geod. 2141/11 - o pow. 0,0143 ha,
Dz. o nr geod. 2103/4 - o pow. 0,4580 ha.

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
- tłustym drukiem zaznaczono działki, poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
przy ul. Kaliskiej 59, pok. 216. (tel. 63 222 32 64) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Turek, dn. 5 sierpnia 2022 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716 z zm.)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

 

Kawęczyn: Najtrudniejsze już za nimi. Podsumowanie...
14,4 litra krwi przetoczono w MDK

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 06 października 2022

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.