Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
                                                                                                      zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Będziechów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
- 382 , 243 , 453 , 386/2 , 388 , 393 , 394/1 , 394/3 , 399/1 , 399/2 , 400 , 406 , 407 , położonych w obrębie 0001 Będziechów w jednostce ewidencyjnej 302704_2 Gmina Kawęczyn.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonym na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302704_2 Gmina Kawęczyn, obręb 0001 Będziechów:
Dz. o nr geod. 453 - o pow. 2,99 ha ( 453/1 – o pow. 0,0643 ha, 453/2 - o pow. 2,9257 ha), Dz. o nr geod. 394/3 - o pow. 0,30 ha (394/7 - o pow. 0,0073 ha, 394/8 - o pow. 0,29 ha),
Dz. o nr geod. 399/1 - o pow. 0,2987 ha (399/3 - o pow. 0,0059 ha, 399/4 - o pow. 0,2928 ha), Dz. o nr geod. 386/2 - o pow. 2,6217 ha (386/3 - o pow. 0,0252 ha, 386/4 - o pow. 2,5965 ha),
Dz. o nr geod. 399/2 - o pow. 0,2660 ha (399/5 - o pow. 0,0019 ha, 399/6 - o pow. 0,2641 ha), Dz. o nr geod. 388 - o pow. 2,68 ha (388/1 - o pow. 0,0471 ha, 388/2 - o pow. 2,63 ha),
Dz. o nr geod. 400 - o pow. 0,76 ha (400/1 - o pow. 0,0120 ha, 400/2 - o pow. 0,75 ha), Dz. o nr geod. 393 - o pow. 1,16 ha (393/1 - o pow. 0,0172 ha, 393/2 - o pow. 1,14 ha),
Dz. o nr geod. 406 - o pow. 2,85 ha ( 406/1 - o pow. 0,0405 ha, 406/2 - o pow. 2,81 ha), Dz. o nr geod. 394/1 - o pow. 1,02 ha (394/5 - o pow. 0,0148, 394/6 - o pow. 1,00 ha),
Dz. o nr geod. 407 - o pow. 3,86 ha (407/1 - o pow. 0,2688 ha, 407/2 - o pow. 3,59 ha).

- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Kawęczyn.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, (tel. 63 222 32 69) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dnia 12 października 2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Ruszamy do wyborów! Jak ważnie oddać głos?
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 18 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.