Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

                                                                                                   zawiadamia się

o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 6/23 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: ,,Rozbudowę dróg gminnych Tarnowa – Kaliska wraz z budową oświetlenia od km 0+068 do km 2+175 z podziałem na drogi:
Droga gminna nr 667055P Tarnowa - Kaliska od km 0+068 do km 0+710
Droga gminna nr 667050P Tarnowa - Kaliska od km 0+710 do km 1+700
Droga gminna nr 667107P Tarnowa – Kaliska od km 1+700 do km 2+175”
na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
- 210, 261, 302, 303, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 328/1, 367, 368, 369, 371, 262, 263, 249, 217, 216, 215, 214, 211, 202, 203, położonych w obrębie 0013 Tarnowa w jednostce ewidencyjnej 302707_5 Gmina Tuliszków.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym zatwierdzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej na ten cel. Wykaz nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi oraz jej podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków, obręb 0013 Tarnowa:
Dz. o nr geod. 304/1 - o pow. 0,36 ha (304/3 - o pow. 0,1713 ha, 304/4 - o pow. 0,1949 ha),
Dz. o nr geod. 304/2 - o pow. 0,35 ha (304/5 - o pow. 0,0135 ha, 304/6 - o pow. 0,34 ha),
Dz. o nr geod. 305 - o pow. 0,78 ha (305/1 - o pow. 0,0274 ha, 305/2 - o pow. 0,75 ha),
Dz. o nr geod. 306 - o pow. 0,75 ha (306/1 - o pow. 0,0287 ha, 306/2 - o pow. 0,72 ha),
Dz. o nr geod. 307 - o pow. 0,19 ha (307/1 - o pow. 0,0058 ha, 307/2 - o pow. 0,18 ha),
Dz. o nr geod. 308 - o pow. 0,19 ha (308/1 - o pow. 0,0058 ha, 308/2 - o pow. 0,1842 ha),
Dz. o nr geod. 309 - o pow. 0,19 ha (309/1 - o pow. 0,0061 ha, 309/2 - o pow. 0,18 ha),
Dz. o nr geod. 310 - o pow. 0,20 ha (310/1 - o pow. 0,0053 ha, 310/2 - o pow. 0,19 ha),
Dz. o nr geod. 311 - o pow. 0,79 ha (311/1 - o pow. 0,0265 ha, 311/2 - o pow. 0,7635 ha),
Dz. o nr geod. 312/1 - o pow. 0,47 ha (312/3 - o pow. 0,0168 ha, 312/4 - o pow. 0,45 ha),
Dz. o nr geod. 312/2 - o pow. 0,13 ha (312/5 - o pow. 0,00374 ha, 312/6 - o pow. 0,12 ha),
Dz. o nr geod. 313 - o pow. 0,19 ha (313/1 - o pow. 0,0067 ha, 313/2 - o pow. 0,18 ha),
Dz. o nr geod. 314 - o pow. 1,79 ha (314/1 - o pow. 0,00587 ha, 314/2 - o pow. 1,73 ha),
Dz. o nr geod. 315 - o pow. 0,46 ha (315/1 - o pow. 0,0145 ha, 315/2 - o pow. 0,45 ha),
Dz. o nr geod. 316 - o pow. 0,48 ha (316/1 - o pow. 0,0140 ha, 316/2 - o pow. 0,47 ha),
Dz. o nr geod. 317 - o pow. 0,66 ha (317/1 - o pow. 0,0231 ha, 317/2 - o pow. 0,64 ha),
Dz. o nr geod. 318 - o pow. 0,33 ha (318/1 - o pow. 0,0083 ha, 318/2 - o pow. 0,32 ha),
Dz. o nr geod. 319 - o pow. 0,47 ha (319/1 - o pow. 0,0121 ha, 319/2 - o pow. 0,46 ha),
Dz. o nr geod. 320 - o pow. 0,51 ha (320/1 - o pow. 0,0135 ha, 320/2 - o pow. 0,50 ha),
Dz. o nr geod. 321 - o pow. 0,87 ha (321/1 - o pow. 0,0261 ha, 321/2 - o pow. 0,84 ha),
Dz. o nr geod. 322 - o pow. 1,07 ha (322/1 - o pow. 0,0263 ha, 322/2 - o pow. 1,04 ha),
Dz. o nr geod. 323 - o pow. 1,29 ha (323/1 - o pow. 0,0156 ha, 323/2 - o pow. 1,27 ha),
Dz. o nr geod. 327 - o pow. 0,12 ha (327/1 - o pow. 0,0027 ha, 327/2/2 - o pow. 0,1173 ha),
Dz. o nr geod. 328/1 - o pow. 0,78 ha (328/3 - o pow. 0,2491 ha, 328/4 - o pow. 0,5245 ha),
Dz. o nr geod. 367 - o pow. 0,32 ha (367/1 - o pow. 0,0019 ha, 367/2 - o pow. 0,32 ha),
Dz. o nr geod. 368 - o pow. 0,06 ha (368/1 - o pow. 0,0194 ha, 368/2 - o pow. 0,04 ha),
Dz. o nr geod. 369 - o pow. 0,48 ha (369/1 - o pow. 0,0487 ha, 369/2 - o pow. 0,43 ha),
Dz. o nr geod. 371 - o pow. 1,28 ha (371/1 - o pow. 0,0191 ha, 371/2 - o pow. 1,26 ha),
Dz. o nr geod. 262 - o pow. 1,55 ha (262/1 - o pow. 0,3746 ha, 262/2 - o pow. 1,1786 ha),
Dz. o nr geod. 263 - o pow. 1,23 ha (263/1 - o pow. 0,0079 ha, 263/2 - o pow. 1,22 ha),
Dz. o nr geod. 249 - o pow. 0,41 ha (249/2 - o pow. 0,0286 ha, 249/1 o pow. 0,0645, 249/3 - o pow. 0,32 ha),
Dz. o nr geod. 217 - o pow. 0,47 ha (217/1 - o pow. 0,0218 ha, 217/2 - o pow. 0,45 ha),
Dz. o nr geod. 216 - o pow. 0,62 ha (216/1 - o pow. 0,0298 ha, 216/2 - o pow. 0,5902 ha),
Dz. o nr geod. 215 - o pow. 0,45 ha (215/1 - o pow. 0,0191 ha, 215/2 - o pow. 0,4309 ha),
Dz. o nr geod. 214 - o pow. 1,55 ha (214/1 - o pow. 0,1542 ha, 214/2 - o pow. 1,3958 ha),
Dz. o nr geod. 211 - o pow. 10,09 ha (211/1 - o pow. 0,0102 ha, 211/2 o pow. 0,1480, 211/3 - o pow. 9,9318 ha),
Dz. o nr geod. 202 - o pow. 1,31 ha (202/1 - o pow. 0,0192 ha, 202/2 - o pow. 1,29 ha).

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
a) przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
b) w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
c) tłustym drukiem zaznaczono działkę przeznaczoną do przejęcia na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
przy ul. Kaliskiej 59, pok. 217. (tel. 63 222 32 28) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Turek, dn. 1 grudnia 2023 r.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Miliony na oświetlenie dla samorządów z powiatu tu...
Jak ubrać się na zimę, aby nie zmarznąć: Praktyczn...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 19 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.