UM: Odpowiedź na list otwarty mieszkańców osiedla Leśna

Ulica Leśna

Szanowni mieszkańcy,
w odpowiedzi na Państwa list z dnia 8 stycznia 2019 r. uprzejmie informuję, iż komunikaty Urzędu Miejskiego dotyczące budowy dróg w rejonie ulicy Leśnej mają na celu przedstawienie faktów. Nie służą one - jak Państwo sugerujecie, generowaniu konfliktów. Wszystkie spotkania z mieszkańcami służą doprecyzowaniu postulatów mieszkańców. Wiadomym jest, iż spotkania te mają różny przebieg, niejednokrotnie towarzyszą im emocje. Niemniej jednak podniesienie jakości życia w mieście jest dla nas priorytetem, dlatego zależy nam, aby dialog z mieszkańcami odbywał się w sposób rzeczowy i racjonalny.

Jak sami Państwo zauważyliście, samorząd w ostatnich latach przeznaczył już sporo środków finansowych na zagospodarowanie terenów osiedla Leśna. Zainwestowaliśmy w ten teren ponad 4 mln zł, które pokryły koszty opracowania niezbędnej dokumentacji budowlanej na budowę ulic, wykupy gruntów oraz koszty budowy infrastruktury podziemnej. Ale prace nad uzbrojeniem terenu jeszcze się nie zakończyły. W roku 2019 opracowana zostanie dokumentacja projektowa dotycząca usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną Energa S.A., natomiast w roku 2020 PGKiM rozpocznie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, o wartości ok. 400 tys. zł. Samo położenie nawierzchni stanowi ostatni etap prac, choć będzie to etap najbardziej kosztowny, dlatego mało prawdopodobne wydaje się, aby udało się zabezpieczyć kwoty na całą inwestycję w jednym roku budżetowym.

Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pozyskać na tę inwestycję środki zewnętrzne. W 2018 roku jedynym źródłem finansowania zewnętrznego na budowę samorządowych dróg gminnych był „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie. Przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie do pierwszego etapu budowy tj. budowy ulicy Leśnej i we wrześniu 2018r. złożyliśmy go do Wojewody Wielkopolskiego w odpowiedzi na konkurs. Efektem zaplanowanej inwestycji miało być wybudowanie prawie 700 m dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, 4 skrzyżowań, 20 nowych punktów oświetlenia, 275 m przykanalików i 54 wpustów ulicznych. Koszt przedmiotowej inwestycji oszacowany w oparciu o kosztorys inwestorski miał wynieść ponad 3 mln. 200 tys. zł, z czego dofinansowanie, o które mogliśmy się ubiegać wynosiło 1 304 446 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszty niekwalifikowane, których nie można dofinansowywać w ramach Programu, w kwocie ponad 600 tys. zł, dotyczyły m.in. usunięcia kolizji, budowy wjazdów na posesje, przebudowy sieci teletechnicznej, usunięcia istniejących opraw oświetlenia.

Konkurencja w tym konkursie była jednak bardzo duża, w ramach naboru do Programu wpłynęło aż 147 wniosków. Pomimo tego, że 44 wnioski nie spełniły wymogów formalnych i zostały odrzucone, do dalszej oceny merytorycznej skierowano 103 wnioski. Ocena merytoryczna została dokonana na podstawie kryteriów określonych do Programu przez Ministerstwo Infrastruktury, które z założenia niestety nie dawały nam nadziei na wysokie miejsce na liście rankingowej. Spodziewaliśmy się, że nie otrzymamy wysokiej punktacji za takie kryteria jak:

-kryterium techniczne - w tym kryterium oceniano m.in. przyjęte w projekcie rozwiązania techniczno-budowlane oraz rozwiązania techniczne podnoszące bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nie mogliśmy liczyć na maksymalną ilość punktów, ponieważ projekt nie przewidywał budowy przystanków komunikacyjnych oraz rozwiązań dodatkowych/specjalnych, jak np. sygnalizacja świetlna, wyspy dzielące na jezdni, wyniesionego przejścia dla pieszych czy radaru informującego o prędkości ruchu.

-kryterium sieciowe – w tym kryterium oceniano m.in. znaczenie drogi w sieci dróg publicznych, jej „ponadlokalność”, powiązania z innymi drogami oraz wpływ na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej. Na 7 możliwych otrzymaliśmy zaledwie 2,5 punktów za wykazanie, że droga z jednej strony łączy się z drogą krajową Dobrska Szosa oraz za to, że miasto Turek znalazło się w wykazie średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Nie mogliśmy jednak liczyć na inne punkty, ponieważ:
- udowana droga nie obejmowała odcinków granicznych i jej realizacja nie była kontynuowana poza granicami miasta przez różnych wnioskodawców,
- droga nie miała ponadlokalnego charakteru tzn. nie wychodziła poza granice administracyjne miasta i nie przebiegała przez obszar dwóch lub więcej gmin.

-kryterium dostępności komunikacyjnej – w tym kryterium oceniano potrzeby w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej w szczególności do nieruchomości, na których są realizowane inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych, do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne, w tym w zakresie zdrowia, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego. Również w tym kryterium na max 10 punktów otrzymaliśmy niecałe 2, ponieważ:
-droga nie przebiega przez teren wiejski,
- przy drodze nie znajdują się zakłady pracy i przedsiębiorstwa istotne dla społeczności lokalnej,
- przy drodze nie znajdują się tereny inwestycyjne,
- przy drodze nie znajdują się szkoły i przedszkola,
- przy drodze nie znajdują się instytucje administracji publicznej,
- po drodze nie odbywa się transport zbiorowy.

-kryterium dochodowe - w kryterium oceniono poziom dochodów własnych wnioskodawcy w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w województwie. Średni dochód własny dla miasta Turku wyliczyła Komisja oceny wniosku zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez ministra ds. transportu i w oparciu o dane Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu statystycznego. Z uwagi na wysokość dochodów Gminy Miejskiej Turek obliczoną według wskazanego wzoru, nasz wniosek w tym kryterium otrzymał 0 pkt na 8 możliwych.

-kryterium ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi - w kryterium oceniono wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości z uwzględnieniem „Metodologii klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach” – dokument zamieszczony na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zgodnie z mapą zagrożeń na terenie Turku występuje średni poziom ryzyka, wobec czego otrzymaliśmy 1 pkt na 3 możliwe.

Ostatecznie na maksymalnie 42 pkt, naszemu wnioskowi przyznano 12,35 pkt., co uplasowało nas na 49 miejscu. Z naszych obliczeń wynika, że alokacja środków w wysokości około 44 mln. zł wyczerpie się przy 34 miejscu listy, chyba że Ministerstwo dołoży większą ilość środków na ten konkurs. Do 21 stycznia br. nie została opublikowana lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

W dalszej perspektywie zamierzamy podejmować działania, które w pełni wyczerpią możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych. W dniu 4 grudnia 2018r. weszła w życie ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, która zastąpi dotychczasowy Program tzw. „schetynówek”. Liczymy, że warunki przyznawania dotacji w oparciu o nowe założenia będą dla nas korzystniejsze, dlatego w roku 2019 planujemy jeszcze raz złożyć wniosek o dofinansowanie budowy dróg w rejonie ul. Leśnej.

Szanowni Państwo, zwracam się zatem o cierpliwość, wyrozumiałość i przychylność. Podejmiemy wszelkie działania, aby zrealizować inwestycję w miarę możliwości finansowych miasta w kolejnych latach. Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu z mieszkańcami, Miasto realizować będzie bieżące ich utrzymanie w ramach realizowanych zadań własnych gminy.

Joanna Misiak-Kędziora
Zastępca Burmistrza Miasta Turek ds. gospodarczych

Podsumowanie Turnieju Grodzisk Cup 2019 Juniorek U...
Pomóżmy spełnić marzenia. Trwa zbiórka na busa dla...

Podobne wpisy

 

Komentarze 9

Gość - gość w środa, 23 stycznia 2019 19:00

Mieszkańcy a kto jest radnym z tego rejonu ? Czy oni nie chcą wam pomóc ?

Mieszkańcy a kto jest radnym z tego rejonu ? Czy oni nie chcą wam pomóc ?
Gość - Gratulacje w środa, 23 stycznia 2019 16:32

Brawo. 5lat i 5milionów zł zmarnowane a drogi jak nie było tak nie ma. Tylko dziur coraz więcej. Świetnie zagospodarowany czas i pieniądze.

Brawo. 5lat i 5milionów zł zmarnowane a drogi jak nie było tak nie ma. Tylko dziur coraz więcej. Świetnie zagospodarowany czas i pieniądze.
Gość - Mieszkaniec w środa, 23 stycznia 2019 15:25

Szanowna Pani, to nie jest żadna odpowiedź na list wystosowany przez mieszkańców tego osiedla. Po pierwsze przedstawia Pani to o czym wszyscy wiedzą. Nie ustosunkowała się Pani do spotkania z Panią i Panem burmistrzem z 5 października, gdzie było jasno i wyraźnie powiedziane, że jeżeli miasto nie zakwalifikuje się do tzw "schetynówki" to zabezpieczone środki konieczne do pokrycia kosztów w 50% zsumujecie na 2 lata budżetowe i prace na osiedlu zostaną rozpoczęte niezależnie od decyzji władz wojewódzkich. Dlaczego nie ustosunkowała się Pani do tego punktu: "Dziwne jest dla nas oficjalne stanowisko Urzędu Miasta „4. Mieszkańcy pokazują na zdjęciach, jak ta droga wygląda. Przecież ona zawsze tak wyglądała.”"? Kto jest odpowiedzialny za takie stwierdzenie? Jest to jawna kpina z ludzi, którzy żyją w takich warunkach w II dekadzie XXI wieku.

Szanowna Pani, to nie jest żadna odpowiedź na list wystosowany przez mieszkańców tego osiedla. Po pierwsze przedstawia Pani to o czym wszyscy wiedzą. Nie ustosunkowała się Pani do spotkania z Panią i Panem burmistrzem z 5 października, gdzie było jasno i wyraźnie powiedziane, że jeżeli miasto nie zakwalifikuje się do tzw "schetynówki" to zabezpieczone środki konieczne do pokrycia kosztów w 50% zsumujecie na 2 lata budżetowe i prace na osiedlu zostaną rozpoczęte niezależnie od decyzji władz wojewódzkich. Dlaczego nie ustosunkowała się Pani do tego punktu: "Dziwne jest dla nas oficjalne stanowisko Urzędu Miasta „4. Mieszkańcy pokazują na zdjęciach, jak ta droga wygląda. Przecież ona zawsze tak wyglądała.”"? Kto jest odpowiedzialny za takie stwierdzenie? Jest to jawna kpina z ludzi, którzy żyją w takich warunkach w II dekadzie XXI wieku.
Gość - Maly. w środa, 23 stycznia 2019 09:56

Antosik wyrzucił te 4 mln w to błoto na tej drodze żeby ludzie widzieli że są macie te pieniadze i błota do oporu. Gminy odkąd Polska jest w uni nawet na największych zadupiach wiejskich uzyskały dotacje polozyly ludziom asfalty. A ten wlodarz nasz burmistrz tłumaczy się że nie ma nie ma dotacji i ta ulica jest w tragicznym stanie nie drogi polne po których jeżdżą rolnicy wyglądają dużo lepiej ale to miasto jest ogólnie dziurawe te ulice tego miasta takie są laty dziury i taki miejsc gdzie te dziury są w mieście jest pełno inne nawet mniejsze miasteczka są ładne zadbane o takim bagnie nie wspominajac jak na tej leśnej. Być może tym miastem zadzi jakaś banda która siedzi na dupach i tylko sobie napycha kieszenie a ludziom tlumaczom jakieś bajki że nie ma i nie ma pieniędzy na nic.

Antosik wyrzucił te 4 mln w to błoto na tej drodze żeby ludzie widzieli że są macie te pieniadze i błota do oporu. Gminy odkąd Polska jest w uni nawet na największych zadupiach wiejskich uzyskały dotacje polozyly ludziom asfalty. A ten wlodarz nasz burmistrz tłumaczy się że nie ma nie ma dotacji i ta ulica jest w tragicznym stanie nie drogi polne po których jeżdżą rolnicy wyglądają dużo lepiej ale to miasto jest ogólnie dziurawe te ulice tego miasta takie są laty dziury i taki miejsc gdzie te dziury są w mieście jest pełno inne nawet mniejsze miasteczka są ładne zadbane o takim bagnie nie wspominajac jak na tej leśnej. Być może tym miastem zadzi jakaś banda która siedzi na dupach i tylko sobie napycha kieszenie a ludziom tlumaczom jakieś bajki że nie ma i nie ma pieniędzy na nic.
Gość - zainteresowany w wtorek, 22 stycznia 2019 23:18

Szanowna Pani.
Dobrze że chociaż publicznie odpowiadacie na listy mieszkańców, natomiast nie dobrze że znowu bez konkretów i ogólnie... Nie tego oczekują mieszkańcy... Pgkim przecież nie dokończy Kanalizacji deszczowej!!! Potrzeba na to około 600-900 tyś zł , Burmistrz obiecał że znajdzie te pieniądze jeszcze w tym roku, przecież bez tego nic nie ruszy.. a wnioski o dofinansowanie jeśli znowu nie przejdą następnym razem , to co powiecie mieszkańcom? (kupcie dłuższe gumofilce??) . Musicie Państwo zabezpieczyć środki pieniężne w razie braku dofinansowania z budżetu lub środków unijnych. I jeszcze jedno może pomysł jednego z mieszkańców by Ulicę Chełmońskiego zmienić na Leśną jest dobrym pomysłem?? wtedy o wiele więcej punktów to osiedle by uzyskało. WARTO TO PRZEMYŚLEĆ??! Czekamy na konkrety ... a nie na ogólnikowe stwierdzenia i opisy ile to wy zrobiliście

Szanowna Pani. Dobrze że chociaż publicznie odpowiadacie na listy mieszkańców, natomiast nie dobrze że znowu bez konkretów i ogólnie... Nie tego oczekują mieszkańcy... Pgkim przecież nie dokończy Kanalizacji deszczowej!!! Potrzeba na to około 600-900 tyś zł , Burmistrz obiecał że znajdzie te pieniądze jeszcze w tym roku, przecież bez tego nic nie ruszy.. a wnioski o dofinansowanie jeśli znowu nie przejdą następnym razem , to co powiecie mieszkańcom? (kupcie dłuższe gumofilce??) . Musicie Państwo zabezpieczyć środki pieniężne w razie braku dofinansowania z budżetu lub środków unijnych. I jeszcze jedno może pomysł jednego z mieszkańców by Ulicę Chełmońskiego zmienić na Leśną jest dobrym pomysłem?? wtedy o wiele więcej punktów to osiedle by uzyskało. WARTO TO PRZEMYŚLEĆ??! Czekamy na konkrety ... a nie na ogólnikowe stwierdzenia i opisy ile to wy zrobiliście
Gość - jahu w wtorek, 22 stycznia 2019 19:42

Jaki w takim razie Bedzie koszt wybudowania kilkuset metrów asfaltu skoro juz jest 4,5 mln na kanalizacje 400tys to bedzie 5 milionów ile jeszcze trzeba tam włożyc zeby powstało kilka metrów drogi asfaltowej??????? przeciez to kpina.

Jaki w takim razie Bedzie koszt wybudowania kilkuset metrów asfaltu skoro juz jest 4,5 mln na kanalizacje 400tys to bedzie 5 milionów ile jeszcze trzeba tam włożyc zeby powstało kilka metrów drogi asfaltowej??????? przeciez to kpina.
Gość - Marek w wtorek, 22 stycznia 2019 19:37

Wstyd Burmistrzu!!!! Ponad 4mln wydane a okazuje się,że dokumentacja nie jest kompletna prace ziemne kanalizacja dopiero za 2 lata. Gdzie tu są zainwestowane ponad 4mln zł????? Wstyd. Zmarnowany czas i pieniadze.

Wstyd Burmistrzu!!!! Ponad 4mln wydane a okazuje się,że dokumentacja nie jest kompletna prace ziemne kanalizacja dopiero za 2 lata. Gdzie tu są zainwestowane ponad 4mln zł????? Wstyd. Zmarnowany czas i pieniadze.
Gość - Robert w wtorek, 22 stycznia 2019 15:20

Litości Pani Burmistrz, chociaż 4 wywrotki towaru na zarównanie środka tej drogi. Jadąc jedynką głowę chce urwać, dziura na dziurze.

Litości Pani Burmistrz, chociaż 4 wywrotki towaru na zarównanie środka tej drogi. Jadąc jedynką głowę chce urwać, dziura na dziurze.
Gość - Xmen w środa, 23 stycznia 2019 09:39

Nie ma pieniędzy na 4 wywrotki towaru na zarownanie może jedynie na rowniarke i zepchniecie błotem dziur się uzbiera muszą przeliczyć po ile ropa ile pali na moto godzinę ile by ich to kosztowało.

Nie ma pieniędzy na 4 wywrotki towaru na zarownanie może jedynie na rowniarke i zepchniecie błotem dziur się uzbiera muszą przeliczyć po ile ropa ile pali na moto godzinę ile by ich to kosztowało.
Gość
poniedziałek, 11 grudnia 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.