Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Powiat Turecki

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Starosta Turecki

                                                            ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
                                          na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2023 r., o godz. 09.00 – dotyczy sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną nr ewid. 13/1, o pow. 0,0800 ha, położoną w obrębie Grabieniec, gm. Turek, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta KN1T/000054353/1 Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek, przyjętym uchwałą nr IX/38/2015 z dnia 15.06.2015 r. wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem MN+, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej.

Pierwszy przetarg został wyznaczony na dzień 15 lutego 2023 r. Cena nieruchomości określona była w wysokości 45 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Drugi przetarg został wyznaczony na dzień 18 kwietnia 2023 r. Cena nieruchomości określona była w wysokości 32 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi 1 250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, prawami rzeczowymi ograniczonymi ani przedmiotem zobowiązań.

Nabywcę obciążają ewentualne koszty okazania granic nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59, w Sali Konferencyjnej im. Solidarności (nr 201, II piętro).

Wadium:
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek; Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, nr konta: 41 1090 1229 0000 0001 4918 4766, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Jako termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na ww. rachunek bankowy. Osoby, które wpłaciły wadium po terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu. Wniesienie wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia jego odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Pełnomocnictwa:
Przedstawiciele (w tym pełnomocnicy) uczestników winni przedstawić dokument obejmujący ich umocowanie (oryginał bądź poświadczony notarialnie odpis). Małżonkowie przystępujący do przetargu w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości, przez co należy rozumieć w szczególności nieusprawiedliwione niestawiennictwo w miejscu i terminie wyznaczonych w odrębnym zawiadomieniu, Starosta Turecki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nie wyłącza to odpowiedzialności tej osoby, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności Kodeksie cywilnym.

Wniesienie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez oferenta z regulaminem przetargu, warunkami przetargu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz ich akceptacją.

Starosta Turecki może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz z jego regulaminem można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Turku przy ul. Kaliskiej 59, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pok. 212, II piętro), a także pod tel. (63) 222 32 45.

Górska Wycieczka uczniów z Klubu Karate Shinkyok...
Brudzew: Dostojny jubileusz na Galewskim Wzgórzu P...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 03 grudnia 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.