Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

                                                                                                    zawiadamia się

o wydaniu na rzecz inwestora – Wójta Gminy Kawęczyn – decyzji Starosty Tureckiego nr 6/24 z dnia 31 maja 2024 r., sygn. akt AB.6740.1.4.2024, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji obejmującej: rozbudowę drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów dz. nr 170”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 243, 170, 286, 235/3, 234, 233, 232, 231, 230, 226, 225, 220, 219, 218/4, 217, 216, 214, 213, 208, 207, 202/2, 202/1, 201, 198, 197, 193, 192, 189, 188, 185, 184, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Będziechów, jednostka ewidencyjna 302704_2 Gmina Kawęczyn.

Na skutek wydania ww. decyzji, działki, na których realizowana ma być inwestycja uległy podziałowi, a prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przechodzi na własność Gminy Kawęczyn, zgodnie z poniższym zestawieniem
1. Dz. o nr geod. 208 - o pow. 1,98 ha (208/1 - o pow. 1,96 ha, 208/2 - o pow. 0,0211 ha),
2. Dz. o nr geod. 207 - o pow. 1,41 ha (207/1 - o pow. 0,0153 ha, 207/2 - o pow. 1,39 ha),
3. Dz. o nr geod. 202/2 - o pow. 1,32 ha (202/5 - o pow. 0,0125 ha, 202/6 - o pow. 1,31 ha),
4. Dz. o nr geod. 213 - o pow. 0,67 ha (213/1 - o pow. 0,0,0073 ha, 213/2 - o pow. 0,66 ha),
5. Dz. o nr geod. 214 - o pow. 0,42 ha (214/1 - o pow. 0,0031 ha, 214/2 - o pow. 0,42 ha),
6. Dz. o nr geod. 216 - o pow. 0,94 ha (216/1 - o pow. 0,0051 ha, 216/2 - o pow. 0,93 ha),
7. Dz. o nr geod. 217 - o pow. 1,37 ha (217/1 - o pow. 0,0064 ha, 217/2 - o pow. 1,36 ha),
8. Dz. o nr geod. 218/4 - o pow. 0,16 ha (218/6 - o pow. 0,0066 ha, 218/7 - o pow. 0,15 ha),
9. Dz. o nr geod. 219 - o pow. 0,68 ha (219/1 - o pow. 0,0033 ha, 219/2 - o pow. 0,67 ha),
10. Dz. o nr geod. 234 - o pow. 1,83 ha (234/1 - o pow. 0,0085 ha, 234/2 - o pow. 1,82 ha),
11. Dz. o nr geod. 235/3 - o pow. 0,2495 ha (235/4 - o pow. 0,0046 ha, 235/5 - o pow. 0,2449 ha),
12. Dz. o nr geod. 286 - o pow. 0,97 ha (286/1 - o pow. 0,0013 ha, 286/2 - o pow. 0,97 ha),
13. Dz. o nr geod. 184 - o pow. 0,94 ha (184/1 - o pow. 0,0325 ha, 184/2 - o pow. 0,91 ha),
14. Dz. o nr geod. 185 - o pow. 1,40 ha (185/1 - o pow. 0,0371 ha, 185/2 - o pow. 1,36 ha),
15. Dz. o nr geod. 188 - o pow. 0,79 ha (188/1 - o pow. 0,0179 ha, 188/2 - o pow. 0,77 ha),
16. Dz. o nr geod. 189 - o pow. 0,52 ha (189/1 - o pow. 0,0119 ha, 189/2 - o pow. 0,51 ha),
17. Dz. o nr geod. 192 - o pow. 0,35 ha (192/1 - o pow. 0,0072 ha, 192/2 - o pow. 0,34 ha),
18. Dz. o nr geod. 193 - o pow. 0,82 ha (193/1 - o pow. 0,0169 ha, 193/2 - o pow. 0,80 ha),
19. Dz. o nr geod. 197 - o pow. 1,87 ha (197/1 - o pow. 0,0339 ha, 197/2 - o pow. 1,84 ha),
20. Dz. o nr geod. 198 - o pow. 0,78 ha (198/1 - o pow. 0,0095 ha, 198/2 - o pow. 0,77 ha),
21. Dz. o nr geod. 201 - o pow. 1,65 ha (201/1 - o pow. 0,0173 ha, 201/2 - o pow. 1,65 ha),
22. Dz. o nr geod. 202/1 - o pow. 1,66 ha (202/3 - o pow. 0,0183 ha, 202/4 – o pow. 1,64 ha),
23. Dz. o nr geod. 220 - o pow. 0,64 ha (220/1 - o pow. 0,0032 ha, 220/2 – o pow. 0,64 ha),
24. Dz. o nr geod. 225 - o pow. 1,47 ha (225/1 - o pow. 0,0055 ha, 225/2 – o pow. 1,46 ha),
25. Dz. o nr geod. 226 - o pow. 1,53 ha (226/1 - o pow. 0,0056 ha, 226/2 – o pow. 1,52 ha),
26. Dz. o nr geod. 230 - o pow. 1,54 ha (230/1 - o pow. 0,0056 ha, 230/2 – o pow. 1,53 ha),
27. Dz. o nr geod. 231 - o pow. 1,66 ha (231/1 - o pow. 0,0064 ha, 231/1 – o pow. 1,65 ha),
28. Dz. o nr geod. 232 - o pow. 0,40 ha (232/1 - o pow. 0,0013 ha, 232/2 – o pow. 0,40 ha),
29. Dz. o nr geod. 233 - o pow. 4,58 ha (233/1 - o pow. 0,0122 ha, 233/2 – o pow. 4,57 ha),

gdzie:
 przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
 w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
 wytłuszczonym drukiem zaznaczono działki, które przechodzą na Gminę Tuliszków.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Kaliskiej 59, pok. 217. (tel. 63 222 32 28) w godz. 7.30 – 15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Tureckiego, wnoszone w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 w związku z ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Tureckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
Turek, dn. 4 czerwca 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Czerwiec w Kinie „Tur”
Właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy o rewit...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 18 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.