Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

                                                                                                   zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 667089P wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „ Budowa dróg w miejscowości Babiak-Wygoda” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
- 179, 255, 213/3, 213/6, 213/5, 213/1, 216, 219, 214, 218/1, 218/2, 256/3, 139/8 położone w obrębie 0004 Grzymiszew w jednostce ewidencyjnej 302707_5 Gmina Tuliszków.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonym na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków, obręb 0004 Grzymiszew:
Dz. o nr geod. 213/3 - o pow. 0,44 ha (213/7 - o pow. 0,0057 ha, 213/8 – o pow. 0,334 ha, 213/9 - o pow. 0,4 ha),
Dz. o nr geod. 213/6 - o pow. 1,6965 ha (213/10 - o pow. 0,0245 ha, 213/11 - o pow. 1,6720 ha),
Dz. o nr geod. 213/5 - o pow. 0,5535 ha (213/12 - o pow. 0,0188 ha, 213/13 - o pow. 0,5347 ha),
Dz. o nr geod. 213/1 - o pow. 0,51 ha (213/14 - o pow. 0,0197 ha, 213/15 - o pow. 0,49 ha),
Dz. o nr geod. 216 - o pow. 1,30 ha (216/1 - o pow. 0,0680, 216/2 - o pow. 1,23 ha),

Dz. o nr geod. 219 - o pow. 0,54 ha (219/1 - o pow. 0,1565 ha, 219/2 - o pow. 0,38 ha),
Dz. o nr geod. 214 - o pow. 0,13 ha (214/1 - o pow. 0,0065 ha, 214/2 - o pow. 0,12 ha),
Dz. o nr geod. 218/1 - o pow. 0,6189 ha (218/3 - o pow. 0,1372 ha, 218/4 - o pow. 0,4817 ha),
Dz. o nr geod. 218/2 - o pow. 0,6002 ha (218/5 - o pow. 0,1449 ha, 218/6 - o pow. 0,4553 ha),
Dz. o nr geod. 256/3 - o pow. 2,16 ha (256/11 – o pow. 0,1718 ha, 256/12 - o pow. 0,1784 ha, 256/13 - o pow. 1,81 ha),
Dz. o nr geod. 139/8 - o pow. 0,3285 ha (139/9 - o pow. 0,0040 ha, 139/10 - o pow. 0,3245 ha.
W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków.

Strony niniejszego postepowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z projektowanym przebiegiem drogi, a także składać w sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku ul. kaliska 59, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pok. 216, tel. 63 222 32 37)

Turek, dnia 6 czerwca 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 572)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Wideo: Laureaci Ogólnopolskiego konkursu “Zdrowie?...
Rajd Turystyczny "O Uśmiech Dziecka" zakończony Fe...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 18 czerwca 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.