Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

                                                                                     zawiadamia się

o wydaniu decyzji Starosty Tureckiego nr 8/22 w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: „Rozbudowę drogi gminnej Zadworna – Borek wraz z przebudową uzbrojenia kolidującego z przedmiotową inwestycją”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:367/1 , 369/1 , 370/1 , 371/5 , 371/3 , 372/1 , 442/1 , 446/1 , 447/1 , 448/1 , 449/1 , 450/3 , 451/1 , 452/1 , 453/1 , 454/1 , 455/1 , 456/2 , 457/2 , 484/1 , 485/1 , 486/1 , 487/1 , 368/1 , 874/1 położonych w obrębie 0016 Zadworna, jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej na ten cel. Wykaz nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi oraz jej podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Tuliszków, obręb 0016 Zadworna:
Dz. o nr geod. 367 - (367/1 , 367/2 ). Dz. o nr geod. 452 - (452/1, 452/2).
Dz. o nr geod. 369 – (369/1, 369/2). Dz. o nr geod. 453 - (453/1, 453/2).
Dz. o nr geod. 370 - (370/1, 370/2). Dz. o nr geod. 454 - (454/1 , 454/2).
Dz o nr geod. 371/1 - (371/5, 371/6). Dz. o nr geod. 455 - (455/1, 455/2).
Dz o nr geod. 371/2 - (371/3, 371/4). Dz. o nr geod 456/1 - (456/2 , 456/3).
Dz. o nr geod. 372 - (372/1, 372/2). Dz. o nr geod. 457/1 - (457/2, 457/3).
Dz. o nr geod. 442 - (442/1, 442/2). Dz. o nr geod. 484 - (484/1 , 484/2).
Dz. o nr geod. 446 - (446/1, 446/2). Dz. o nr geod. 485 - (485/1 , 485/2).
Dz. o nr geod. 447 - (447/1, 447/2). Dz. o nr geod. 486 - (486/1 , 486/2 ).
Dz. o nr geod. 448 - (448/1, 448/2). Dz. o nr geod 487 - (487/1 , 487/2 ).
Dz. o nr geod. 449 - (449/1, 449/2). Dz. o nr geod. 368 - (368/1 , 368/2 ).
Dz. o nr geod.450/2 - (450/3, 450/4). Dz. o nr geod. 874 - (874/1 , 874/2 ).
Dz. o nr geod 451 - (451/1, 451/2).

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
tłustym drukiem zaznaczono działkę przeznaczoną do przejęcia na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi , na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu:
Jednostka ewidencyjna 302707_5 Tuliszków, obręb 0016 Zadworna:
Dz. o nr geod. 439 - o pow. 0,15 ha.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
przy ul. Kaliskiej 59, pok. 217. (tel. 63 222 32 69) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Turek, dn. 30 listopada 2022 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716 z zm.)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Malanów: Po raz czwarty walczyli o Puchar Wójta Gm...
W Powiecie Tureckim wiedzą, jak dbać o środowisko!

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 28 września 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.