Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Obwieszczenie

Zgodnie z artykułem 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

                                                                                  zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi Gadowskie Holendry – Złotkowy wraz z przebudową odcinka drogi gminnej w miejscowości Złotkowy, przebudową infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, przebudową zbieracza drenarskiego oraz odtworzenie rowów przydrożnych”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
201, 266, 114/7, 114/6, 144/4, 172, 193, 203, 237/1, 200, 199, 202, 205, 206, 209, 207, 208 obręb ewidencyjny 0002 Gadowskie Holendry, jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszków, 445 obręb 0020 Złotkowy, jednostka ewidencyjna 302007_5 Rychwał.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku, z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Jednostka ewidencyjna 302707_5 Tuliszków, obręb 0002 Gadowskie Holendry:
Dz. o nr geod. 237/1 - o pow. 3,2638 ha (237/2 - o pow. 0,0738 ha, 237/3 - o pow. 3,19 ha),
Dz. o nr geod. 200 - o pow. 0,7781 ha (200/1 - o pow. 0,0881 ha, 200/2 - o pow. 0,69 ha),
Dz. o nr geod. 199 - o pow. 4,9363 ha (199/1 - o pow. 0,1863 ha, 199/2 - o pow. 4,75 ha),
Dz. o nr geod. 202 - o pow. 2,1563 ha (202/1 - o pow. 0,2363 ha, 202/2 - o pow. 1,92 ha),
Dz. o nr geod. 205 - o pow. 0,9024 ha (205/1 - o pow. 0,1124 ha, 205/2 - o pow. 0,79 ha),
Dz. o nr geod. 206 - o pow. 0,1993 ha (206/1 - o pow. 0,0693 ha, 206/2 - o pow. 0,13 ha),
Dz. o nr geod. 209 - o pow. 0,4252 ha (209/1 - o pow. 0,0052 ha, 209/2 - o pow. 0,42 ha),
Dz. o nr geod. 207 - o pow. 0,1966 ha (207/1 - o pow. 0,0466 ha, 207/2 - o pow. 0,15 ha),
Dz. o nr geod. 208 - o pow. 0,7278 ha (208/1 - o pow. 0,0778 ha, 208/2 - o pow. 0,65 ha).

W wykazie stosowano następujące oznaczenia:
-przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi,
-w nawiasie podano nr działek powstałych w wyniku podziału,
-tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków.

Wykaz nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę drogi gminnej oraz usunięcie kolizji z istniejącym wodociągiem w miejscowości Złotkowy, działka numer ewidencyjny 445 obręb 0020 Złotkowy jednostka ewidencyjna 302007_5 Rychwał.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem drogi oraz uzyskać informacje na ten temat w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Kaliskiej 59, pok.215. (tel. 63 222 32 70, 63 222 32 64) w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Turek, dnia 08 listopada 2022 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716 z zm.)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)
Malanów: Święto niepodległości na ludowo i sportow...
Tuliszków: Jesienny Biegi dla miłośników sportu i ...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
poniedziałek, 04 grudnia 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.